مصاحبه - همایش > دروغ مي‌گويند كه مرسي با تكفيري‌ها بود

دروغ مي‌گويند كه مرسي با تكفيري‌ها بود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۲۲

جعفر قنادباشي كارشناس مسائل آفريقا در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر تحولات مصر را يك كودتاي كامل ارزيابي كرده و گفته است كه اين كشور سوريه دوم نخواهد شد.

بهار عربي از تونس شروع شد و حال با گذشت دوسال ونيم، چه طور شد كه نتيجه انقلاب ها اين گونه شد؟ آيا اين گفته مصري ها كه مي گويند "انقلاب آنها مصادره شده است"، صحيح است و به نظر شما نيز، انقلاب آن ها واقعا مصادره شده است؟
درخصوص شرايط پديد آمده در كشورهاي مصر، تونس و همچنين ليبي، دو گونه ميتوان تحليل كرد و با دوشيوه متفاوت، به بررسي سرنوشت انقلاب ها و خيزش هاي ضد استبدادي و ضد استعماري اين كشورها مبادرت نمود:

ابتدا، تحليل هايي كه از زاويه ميزان موفقيت يا شكست اين انقلابها، در پيشبرد اهدافشان ارائه مي شود. در اين نوع تحليل، فرض آن است كه هر انقلابي(بنا به طبيعت انقلاب ها)، منافع عده اي را در معرض خطر قرار مي دهد، منافع صاحبان قدرت سياسي يا نظامي، منافع ثروتمندان و طبقه اشراف و همچنين منافع دولت هاي ديگري كه ( قدرت هاي خارجي ) حامي و پشتيبان رژيم استبدادي هستند؛ بنابراين بسيار طبيعي است كه هرانقلاب، از همان مرحله نخست خود، با مجموعه اي از دشمني ها و مشكلات ناشي از آن روبرو شود. همانطور كه مي دانيد در فرهنگ هاي سياسي و در مقابل تعريف واژه "انقلاب"، به واژه "ضد انقلاب" هم اشاره مي شود كه دقيقا، اشاره به همين نوع دشمني هاست. به هر ترتيب، زماني كه انقلاب آغاز شد و همچنين درادامه راه آن، ضد انقلاب حداكثر توانش را به كار مي گيرد تا انقلاب را شكست دهد.

خب دراين مصاف و دراين نبرد مهم، هر اتفاقي ممكن است روي دهد، چنانكه گاهي جريان انقلاب بر جريان ضد انقلاب، پيروز مي شود و برخي مواقع هم، اين جريان ضد انقلاب است كه موفق مي شود تا برانقلاب، چيره شده و انقلاب را شكست دهد اين امر كاملا طبيعي است، چنانكه درخصوص انقلاب هاي تونس ومصر، يك تعبير آنست كه ضد انقلاب موفق شده است تا جريان انقلاب را درمعرض شكست و ناكامي حتمي قرار دهد كه البته برخي ازكارشناسان، ريشه هاي اصلي آن را، در اشتباهات و ناكارآمدي هاي انقلابيون اين دو كشور به ويژه ( اشتباهات اخوان المسلمين مصر و حزب النهضه تونس) جستجو مي كنند و برخي هم علل اين ناكامي را به توطئه هاي گسترده خارجي ( توطئه هاي ارتجاع منطقه و دنياي غرب) نسبت مي دهند.

اما در تحليل هاي دسته دوم، با نگرش ديگري، به پيدايش شرايط حاضر در صحنه هاي سياسي مصر، تونس و ليبي نگريسته مي شود، چنانكه براين امر تاكيد مي شود كه شرايط حاضر را نبايد به معني پايان ماجرا دانست، چراكه انقلاب هاي مورد اشاره درميانه راه هستند و به عبارتي، ماجرا هنوز ادامه دارد؛ بنابراين، نبايد اين حركت ها و تحركاتي كه مخالف حركت هاي انقلاب است را به معني پايان و شكست دانست، بخصوص كه پتانسيل جريان هاي ضد استبدادي، ضد غربي و پتانسيل دست يابي به ساختارهاي جديد سياسي و اقتصادي در كشورهاي نامبرده، همچنان قوي است و هنوز مي تواند موتور انقلاب را مجددا به راه اندازد. كمااينكه انقلاب مشهور الجزاير (درحدود دهه 1340 شمسي) نيز كه مدت هفت سال به طول انجاميد، در ميانه راه، بارها و بارها، اين تصور نادرست را ايجاد كرد كه دچار شكست گرديده است. البته در اينجا بايد اين نكته مهم مورد تاكيد قرار دهيم كه، كند شدن روند انقلاب در مصر و تونس و يا به تعبيري ناكامي كنوني انقلاب در دراين دو كشور، به نوع استراتژي و راهبردي كه انقلابيون و سران اخوان و يا النهضه به كار برده اند نيز باز مي گردد.

زيراكه اين دو جريان اسلامي، راهبرد مناسبي را براي عبور سريع از مرحله انقلاب و ورود به مرحله نظام سازي بكارنبرده و مسير انقلاب را به درستي انتخاب نكرده اند؛ كما اينكه با بكارگيري سياست گام به گام، به ضد انقلاب اين فرصت را داده اند تا خود را بازسازي كرده و براي بدست گرفتن مجدد قدرت آماده شود. علاوه براين، دوجريان نامبرده، ناكارآمدي هاي زيادي را در مرحله انتقالي از خود نشان داده اند كه همين امر سبب سوء استفاده ضد انقلاب و گروه هاي مورد حمايت غرب و ارتجاع منطقه در دو كشور مصر و تونس شده است.

در تونس هم شاهد نا رضايتي مردم برضد حزب النهضه (كه بيشترين آرا را در نخستين انتخابات كسب كرده)، هستيم آيا در آنجا هم نمي توانيم بگوييم نسخه اسلامگرايان شكست خورده است؟
نكته مهمي قبل از هرچيز بايد به آن اشاره كنم آنست كه: بعضي از رسانه ها سعي كرده اند، باناديده گرفتن عوامل ديگر، تنها جريان اسلامي يعني اخواني ها و حزب النهضه را زمينه ساز پيدايش مشكلات طبيعي بعد از انقلاب معرفي كنند، حال آنكه چنين تحليلي نمي تواند با واقعيت تطابق داشته باشد.

ازسوي ديگر نكته بسيارمهم ديگري كه در تحليل وقايع جاري، ناديده گرفته مي شود، موقتي بودن دولت هاي اخوان در مصر ( دولت هشام قنديل ) و حزب النهضه در تونس(دولت حمادي الجبالي و سپس دولت علي العريض ) است، دولت هايي كه رسما، دولت هاي انتقالي بودند و براي عبور از دوران گذار يعني دوراني كه انقلاب در حال نظام سازي است، روي كار آمده اند، وليكن اينك بطور حيرت آوري، كارنامه آن ها در تامين معيشت ورفاه عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد، حال آنكه در تونس، حزب النهضه هنوز مسئوليت عمده اي در اين باره، بردوش نگرفته و درواقع هنوز اقدامات اساسي خود را براي تامين معيشت عمومي آغاز نكرده است، مجددا تاكيد كنم كه دولت نو پا درتونس، هنوز نوشتن قانون اساسي را به پايان نرسانده و از اين لحاظ، نتوانسته حتي بخش كوچكي از نظام سياسي مورد نظرش را در اين كشور برپا كند، از طرف ديگر زمام و اداره امور مجلس قانون گذاري ( مجلس موسسان) به عهده حزب النهضه نيست؛ بلكه فقط بخشي از امور اجرايي را دردست دارد، حزب النهضه يك حكومت ائتلافي و انتقالي را به طور موقت اداره مي كند تا قانون اساسي آماده شده وبا تدوين و تصويب قانون اساسي، نظام جديدي آغاز شود، بنابراين قضاوتي كه رسانه ها در مورد اين انقلاب و همچنين انقلاب مصر وليبي دارند، كاملا نادرست است.

اما متاسفانه، اين قضاوت نادرست به مردم اين كشورها نيز القا شده و با بهره برداري ازيك سلسله هيجانات و حركت هاي كاملا احساسي، به اعتراضات و انتقادات گسترده مردمي دامن زده شده است.
در مصر قانون اساسي به تازگي تدوين شده است و اخوان المسلمين در حال شروع اجراي قانون اساسي بودند كه اين اتفاق افتاد. در واقع هيچ مرحله از قانون اساسي جديد به مرحله اجرا نرسيده كه اوضاع كنوني دليلي بر بد عمل كردن دولت مرسي باشد.

آنچه در دولت انتقالي وي ( كابينه اي يه رياست هشام قنديل ) و در دولت موقت و انتقالي تونس ( كابينه هاي حمادي جبالي و علي العريض و دولت جبالي ) صورت گرفنه، همه مربوط به دوران قبل از اجراي قانون اساسي جديد بوده است. طبيعي است كه براي ارزيابي صلاحيت يك حزب يا نظام سياسي، عملكرد دولت انتقالي و موقت نبايد مورد قضاوت قرار بگيرد چنانكه زماني كه دولت موقت بازرگان، در ابتداي انقلاب اسلامي زمام امور را به دست گرفت وظيفه اصلي اش، تدوين قانون اساسي بود، بنابراين اگر بازرگان در ديگر صحنه ها، خوب يا بد عمل مي كرد نبايد اين عملكرد او ملاك قضاوت راجع به انقلاب اسلامي ايران قرار مي گرفت. در مصر و تونس نيز اين قاعده صادق است، دولت هاي مرسي و حمادي جبالي، دولت هايي موقت و انتقالي بودند، از سوي ديگر برخلاف تبليغات غرب، به هيچ دولت هايي منحصر به يك حزب نبودند، بلكه در مصر كابينه اي كه مرسي تشكيل داد تنها اخواني نبود و عمده اعضايش از احزاب ديگر بودند. در تونس هم به همين صورت يك كابينه اي ائتلافي كه بيش از آنكه به حزب اسلامي النهضه وابسته باشد كابينه اي تكنوكرات بود

آيا آنچه در مصر رخ داد را كودتا مي دانيد؟ در تونس چه چيزي در شرف وقوع است؟
اگر به تعريف كودتا، مراجعه كنيم، آنچه در مصر روي داد، چيزي جزكودتا نبود. كودتا تعريف مشخصي دارد. كودتا يعني اقدام گروهي مسلح يا نظامياني كه به كمك اهرم اسلحه ( نه با اتكا به اهرم هاي سياسي ، اقتصادي..) مراكز اصلي قدرت وموسسات كليدي كشور همانند راديو تلويزيون، فرودگاه ها را تصرف كنند، مقامات عاليه را بركنار كرده ، قانون اساسي را لغو و قدرت را خود رأسا دردست گيرند. بااين تعريف اتفاق ارتش مصر ، قاعدتا يك كودتا است، اما در تونس آنچه را كه شاهديم يك شورش و اعتراض گسترده مردمي است كه در مخالفت با نظام سياسي به صحنه آمده است و البته مي تواند سمت وسوي متفاوتي اعم سيطره نظاميان و يا يك نوع هرج ومرج فلج كننده به خود بگيرد.

به نظر شما چرا وضعيت اينگونه شد؟
در پرسش هاي قبلي، در اين باره قدري توضيح دادم، اما بازهم مطالب زيادي در اين باره وجود دارد براي تشريح اينكه چرا وضعيت انقلاب هاي مصر و تونس اين طورشد بايد با يك مثل شروع كنم: مي دانيم كه در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي، كودتاي نوژه در ايران اتفاق افتاد، اما اين كودتا ناموفق بود و شكست خورد. پيداست كه وقوع اين كودتا به معني نادرستي راه انقلاب در ايران نبود، بلكه نشانه تلاش دشمن براي ازميان بردن دستاورد انقلاب اسلامي تلقي مي شد.

كساني كه منافعشان براثر انقلاب ايران در خطر بود به اين نتيجه رسيدند كه با به كارگيري عناصري فاسد در ارتش، منزل امام (ره)را بمباران و مقامات مملكت را قتل عام كنند و حكومت را به حكومت پادشاهي بازگردانند ولي اين كودتا در روند اجراي مقاصدش كاملا شكست خورد. اما در مصر كنوني، چنين عزمي براي كودتا، شكست نخورد، طبيعي است اگر كودتاي نوژه در ايران با شكست مواجه نمي شد، سرنوشت انقلاب ايران نيز همانند مصر مي شد، چنانكه بسياري از انقلاب هاي در تاريخ معاصرجهان به وسيله چنين حركاتي، شكست خورده اند.

بسيار روشن است استعمار غرب احساس كند كه پيروزي اسلام درشمال افريقا به معني تغييرجغرافياي سياسي در منطقه خواهد بود و لذا سعي كند تا همه اهرم ها را به كار بگيرد تا اسلام پيروز نشود، آنها تجربه انقلاب ايران را دارند، اگر ايران سستي مي كرد الان انقلاب كشور ما هم به سرانجام نمي رسيد و ما پيشرفت نمي كرديم ، هشتمين كشور فضايي نبوديم، يك كشور عقب مانده مانند مصر بوديم، آنها الان تصميم گرفته اند كه نگذارند انقلاب اسلامي موفق بشود، اين امر واضح است كه آنها ابتدا با تقويت احزاب سكولار، غرب گرا و چپ يا ملي گرا، اختلافات را در درون انقلاب مصر دامن زدند و بعد با جلوگيري از دادن وام به مصر و توقف برخي سرمايه گذاري ها، مصر كاملا تحريم شد و بدينوسيله زمينه نارضايتي عمومي دراين كشور فراهم گرديد.

شاهد بوديم كه وقتي كه كودتاي نظاميان عليه مرسي صورت گرفت كمك هاي غرب و متحدانش به مصر مجددا از سرگرفته شد. سلاطين مرتجع عرب از جمله عربستان، كويت و مصر بيش از 12 ميليارد به ارتش مصر اهدا كردند، به هرحال اين مساله خيلي عجيب نيست، در طول تاريخ هيچ انقلابي نبوده است كه پيروزي آن تضمين شده باشد، انقلاب ها، قربانيان بسياري داده اند، مردمي كه در نقاط مختلف جهان انقلاب كرده اند بارها سركوب شده اند، حتي اگر به گذشته بازگرديم خواهيم ديد كه انقلاب فرانسه بعد از چند سال، دوباره به امپراطوري و پادشاهي بازگشت.

دليل اينكه باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا سرنگوني مرسي را كودتا نميخواند همين است؟
قانون اساسي آنها و همچنين ديگر قوانين اشان اجازه نمي دهد با دولتي كه از طريق كودتا به قدرت رسيده رابطه داشته باشد.كارشناسان وزارت امورخارجه امريكا مي گويند كه اگر ما اين اقدام نظاميان را كودتا بخوانيم نمي توانيم ارتش مصر را در سيطره اش بركشور مصر كمك كنيم و با دولت ناشي از كودتا رابطه داشته باشيم براي همين اين اقدام را كودتا نمي خوانند. چنانكه نظير همين ماجرا درباره كودتاي 28 مرداد سال 1332 نيز صادق بوده است. آمريكايي ها كه عامل كودتا بودند اسم آن را گذاشتند قيام ملت يا قيام 28 مرداد. شاه مي گفت قيام 28 مرداد. بعد از گذشت 50 سال كه اسناد آن انتشار يافت، (آمريكا هر 50 سال يك بار، اسناد محرمانه خود را منتشر مي كنند) صراحتا اعتراف كردند كه مساله اي كه در ايران اتفاق افتاد كودتا بوده است.
به هرحال در خصوص اقدام نظاميان مصري بايد بگوييم كه اغلب متفكران و كارشناسان سياسي در جهان اين مساله را كودتا خوانده اند، كودتا عليه انقلاب، چرا؟ چون انقلاب ها هميشه منافع عده اي از صاحبان ثروت، اشراف و منافع استعماري قدرت هاي سلطه گر را در معرض خطر قرار مي دهد و طبيعي است كه آنها بيكارنمي نشينند.

خشونت ها عليه هواداران مرسي ممكن است باعث شود كه اخوان ها دست به سلاح شوند؟
الان كسي كه در مصر دست به سلاح برده و تعداد زيادي از مردم را كشته و تعداد زيادتري را مجروح ساخته ارتش است. حال جالب است كه رسانه هاي غربي و يا وابسته به غرب، تنها در مورد بكارگيري اسلحه توسط كساني كه دست به سلاح نبرده اند، هشدار مي دهند و از احتمال توسل اخوان به اسلحه دم مي زنند. اين مساله مظلوميت مردم مصر را نشان مي دهد. اخواني ها در پروسه انقلاب مصر به اسلحه و اقدامات مسلحانه متوسل نشده اند آن ها فاقد اسلحه و فاقد افراد آموزش ديده براي بكارگيري سلاح هستند. مقامات آنها مدت هاي مديد در زندان هاي مبارك بوده اند. الان هم مي گويند كه دست به سلاح نمبيرم. آنها مي گويند تظاهراتشان آرام است، اما اين ارتش است كه دست به سلاح برده و 300 نفررا تا كنون كشته است.

فكر مي كنيد اين اعتراضات تا كي ادامه داشته باشد؟
تا زماني كه آنها مقاومت كنند و مردم هم براي جلوگيري از سيطره مجدد نظاميان در صحنه باقي بمانند الان مقاومت آنها در برابر كودتا است. تا زماني كه ارتش مقاومت آنان را با توسل به خشونت از بين نبرد، مقاومت مي كنند.

آيا اين درست است كه بحران مصر ممكن است اين كشور را به سوريه دوم تبديل كند؟
برخي تحليلگران مي گويند بحران مصر تا حدي پيش رفته كه ممكن است مصر به سوريه دوم تبديل شود. اما نه هرگز اينطور نيست. بحران سوريه را خود غربي ها و ارتجاع منطقه درست كرده اند. شبه نظامياني را خارج از مرزها تربيت كردند و به داخل سوريه اعزام كردند. ده هزارشبه نظامي تونسي را تربيت كردند و به سوريه اعزام كردند. سوريه از اول كه اين طورنبود. افرادي تربيت شده از 40 كشور به سوريه اعزام شدند. در داخل تركيه محل آموزش افرادي بود كه براي اعزام به داخل سوريه. بله اگر در مورد مصر هم چنين كاري بكنند، اين اتفاق خواهد افتاد، اما آنچه مسلم است، شرايط مصر با سوريه متفاوت است، و چنين اتفاقي در مصر نخواهد افتاد.

سلفي ها و جبهه النصره كه در مصر از آقاي مرسي حمايت مي كنند، در سوريه عليه بشار اسد مي جنگند. آيا اين احتمال وجود ندارد كه آنها از سوريه متوجه مصر بشوند و با مخالفان مرسي وارد جنگ شوند؟
در مورد موضع مصر درخصوص سوريه و اينكه جبهه النصره در سوريه با آقاي مرسي همراه بود و به اصطلاح حمايت مي كردند، مسائل خيلي ظريف و پيچيده اي وجود دارد كه درك آنها را سخت كرده است. اما آنچه مي توانم بگويم اين است كه ما شرايط اين دو كشور را براساس منافع و دلخواه خودمان تحليل مي كنيم. همه كساني كه امروز در صحنه داخلي مصر عليه مرسي يا به نفع او سخن مي گويند با مواضع مرسي در خصوص سوريه موافق بودند. اما براي ما ايراني ها چون سوريه مهم است، اعتقاد خودمان را وارد تحليل مي كنيم و آن را اضافه مي كنيم به اعتقاد مردم مصر، بديهي است كه ما دوست داريم تا مصري ها با ما هم نظر باشند و حالا كه نيستند گناه اين را پاي اقاي مرسي مي گذاريم حال آنكه مردمي كه در مصر عليه مرسي شعار دادند، هيچ ايرادي نسبت به سياست آقاي مرسي در سوريه نداشتند. البته اين نكته مهم را اضافه كنم كه دولت مرسي در مدت كوتاه يكساله حكومتش، هيچگاه فرصت نيافت، سياست خارجي با ثباتي را تدوين و سپس اجرا كند و آنچه در اين باره صورت گرفت سياست هاي تاكتيكي مرتبط با دوره گذار بود.

منظور بنده از اين سوال اين بود كه ممكن است تروريست هاي سوريه وضعيتي مشابه سوريه در مصر ايجاد كنند و منبع ديگري براي تروريست شوند؟ زيرا جبهه هاي تروريستي در سوريه از مصر حمايت مي كنند.
حمايت از تروريست ها در سوريه خيلي با آنچه در مصر وجود دارد متفاوت است، در سوريه، اسرائيلي ها، امريكايي ها و برخي از كشورهاي عربي منطقه كمك كردند و گروههاي مسلحي را با هدف تضعيف حلقه اصلي مقاومت ضد اسرائيلي تشكيل دادند. اما مصر حاضر، رو در روي آمريكا و اسرائيل نايستاده است، لذا عزمي براي اينكه مصر را به صورت سوريه تضعيف كنند وجود ندارد،
ثانيا براي وقوع جنگ داخلي در يك كشور، دو عامل كليدي لازم است؛ اول وجود پايگاه ها و مراكز نظامي ، كه اخواني ها فاقد آن هستند و دوم افراد آموزش ديده و شبه نظامياني كه در رويارويي با عمليات سركوب ارتش بكار گرفته شوند كه در اين خصوص در بين اخوان، چنين افرادي به اندازه كافي وجود ندارد.

منظور شما اين است كه حمايت سلفيان شامل حال مرسي نيست؟
زماني كه مرسي سرنگون شد اصلي ترين گروه مخالف تكفيري ها بودند. اخواني ها، سلفي به معني مصطلح نيستند. هم مردم مصر، هم اخواني ها از سلفي هاي افراطي بيزار هستند. رسانه ها در اين خصوص دروغ مي گويند. مي دانيد كه سلفي هاي افراطي با انتخابات ميانه خوبي ندارند؛ حال آنكه شيوه اخوان در رسيدن به قدرت، انتخابات بوده است از نظر ظاهري هم يك سلفي بايد حتما سبيلش را بتراشد و ريش بگذارد، در هيچ زماني كت و شلوار نمي پوشند، بجاي آن لباس هاي بلند مي پوشند. يك آقاي كرواتي تحصيل كرده آمريكا عضو اخوان، هرگز با يك سلفي تحصيلكرده در مكاتب وهابي، آبشان در يك جوي نمي رود. آنها يك حزب در مصر درست كردند به نام حزب النور كه در زماني كه آقاي مرسي بركنار شد، دشمن ترين دشمن آقاي مرسي بود. لذا اينها دروغ مي گويند ذهن ها را پر كرده اند. اقاي مرسي درخصوص موضع خود در قبال اسد، از كل مردم سوريه در برابر بشار اسد حمايت كرد و گفت او بايد برود. البته گروه اخوان سوريه با جبهه النصره همكاري مي كند ولي اين به معني اين نيست كه مصر هم با النصره همكاري مي كند.

آقاي مرسي در سياست خارجي خود به وعده اي كه به مصري ها داده بود عمل نكرد. دست دوستي به اسرائيل دراز كرد و معاهده كمپ ديويد را لغو نكرد. نظر شما در اين مورد چيست؟

شما مي خواهيد بدانيد چرا آقاي مرسي و اخواني ها، قراداد كمپ ديويد را لغو نكردند؟ اين مساله سه جواب دارد:
اول اينكه در دولت انتقالي و موقت، سياست هاي كلان و راهبردي به اجرا گذاشته نمي شود. آقاي مرسي كه هنوز فرصت پيدا نكرده بود، قانون اساسي را به اجرا بگذارد، چطور مي توانست براي سياست خارجي تصميم گيري كند؟ مصر در حال گذاربود و هست، هيچكس انتظار ندارد سياستي كه دولت نوپا و قبل از اجرا شدن قانون اساسي اجرا مي كند، سياست اصلي باشد. اين انتظار از دولتي كه در حال گذار است درست نيست . نمي توان انتظار داشت اين دولت سياست اصلي كشور را اجرايي كند. روش دولت انتقالي همين است.

دوم اينكه هر دولت، يك سياست خارجي موفق و توانا را زماني مي تواند اجرايي كند كه ارتش همراهي كند، آيا ممكن است ارتشي كه تا يك سال پيش در اختيار يك ديكتاتور بوده ، در عرض تنها يك سال به ارتشي مردمي تبديل شود و در اختيار دولت مردمي و انقلاب قرار بگيرد، و با اهداف اصلي انقلاب همراه شود؟

وبالاخره سوم اينكه سياست خارجي كارآمد، به پشتوانه پارلماني قدرتمندي نيازمند است. آقاي مرسي زماني كه رئيس جمهور شد، دادگاه قانون اساسي ، پارلمان را منحل كرد. آيا رئيس جمهور اگر بخواهد سياست خارجي را تدوين كند بدون پارلمان مي شود؟چه طور انتظار داريم در زماني كه پارلمان وجود ندارد سياست خارجي مناسبي تدوين و سپس اجرا گردد.

با توجه به انتخاب آقاي روحاني زمينه مناسبات ايران و مصر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ايران و مصر قابليت ها و تمايلات بسيار زيادي براي همكاري دارند، در عرصه همكاري هاي منطقه اي و موضعگيري هاي اسلامي هم ، نياز زيادي به يكديگر دارند، مهمتر ازاين ها ، ملت مصر، علاقمند به ملت ايران است و مردم ما علاقمند به مردم مصر. در گذشته تاريخي كشورمان و مصر رفت و آمد ها و مراودات ما با هيچ كشوري همانند روابط با مصر نبوده است.
انتخاب آقاي روحاني با توجه به سياست خارجي مورد نظر وي و همچنين تاكيد وي برتنش زدايي در روابط با كشورهاي عربي مي تواند زمينه هاي همكاري و گسترش روابط ايران و مصر را بصورت مضاعفي افزايش دهد.

 

منبع:  خبرآنلاین
 

  فرستادن مقاله
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

اربعین شهدای نیجریه در تهران

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۲

گفتگو با شاهد عینی حادثه حسینیه بقیه الله نیجریه

۱۳۹۴/۹/۳۰

به خاطر سفرم به ایران، یکی از نزدیکانم را دستگیر کردند

۱۳۹۴/۸/۱۲

برگزاری راهپیمایی "غرامت" درلندن به مناسبت سالگرد لغو برده داری در انگلستان

۱۳۹۴/۵/۱۱

پیشنهاد الجزایر برای میزبانی جشنواره فیلم دمشق

۱۳۹۴/۳/۳۱

آمادگی کشورمان برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در الجزایر

۱۳۹۴/۳/۲۴

دکتر امیربهرام عرب احمدی: مخالفت با آموزش نوین رویه اصلی بوکوحرام است

۱۳۹۴/۳/۲۰

برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام (ره) در تانزانیا

۱۳۹۴/۳/۱۸

مراسم روز آفریقا در تهران

۱۳۹۴/۳/۵

چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی الجزایر

۱۳۹۴/۲/۱۹

سفیر الجزایر: اعتمادی به تبلیغات منفی مطبوعات غربی علیه ایران ندارم

۱۳۹۴/۲/۱۹

ماشین‌های ایران خودرو به زودی وارد تونس می‌شوند

۱۳۹۴/۲/۱۶

برگزاری همایش مقابله با جریان‌های تکفیری در آفریقا

۱۳۹۴/۲/۱۶

مرگ بر آل سعود در نیجریه طنین‌انداز شد

۱۳۹۴/۲/۸

تشکيل ائتلاف مخالفان تجاوز عربستان به يمن در تونس

۱۳۹۴/۲/۲

برگزاری نشست مشترک الازهر، شیعیان و صوفیه مصر

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

واکنش محمد البرادعي به تحولات مصر

۱۳۹۳/۱۱/۷

مصاحبه با مجتبی امانی و سید هادی سیدافقهی

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

برگزاري جشن مولودالنبي (ص) در تانزانيا

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

آيين بزرگداشت هفته وحدت در نيجريه برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

مراسم ذکر و اهدای جوایز گروه‌های قرآنی سنگال برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

حسنین هیکل: سیسی باید بر علیه خودش قیام کند

۱۳۹۳/۹/۲۵

از سرگیری روابط تهران و قاهره امری ضروری است

۱۳۹۳/۶/۱۶

عربستان دلیل اصلی تعطیلی رایزنی فرهنگی ایران در سودان

۱۳۹۳/۶/۱۵

فهمی هويدی: در كربلای زمان ما خون بر شمشير پيروز شد

۱۳۹۳/۴/۳۱

جعفر قنادباشی- آمریکا و اهداف آفریقایی

۱۳۹۳/۴/۳

پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران مرهون قیام امام خمینی(ره) است

۱۳۹۳/۳/۱۱

اندیشکده آمریکایی: انتخابات مصر و پیروزی السیسی

۱۳۹۳/۳/۶

جعفر قناد باشی: انتخابات ریاست جمهوری در مصر

۱۳۹۳/۲/۲۹

«صباحی» برای چالش‌های موجود راهکارهایی منطقی ارائه داده است

۱۳۹۳/۲/۲

مردم مصر چالش‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر از مرحله کنونی پیش رو دارند

۱۳۹۳/۱/۱۰

نامزدی «السیسی» در انتخابات آینده مصر در میان چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

ریشه‌های درگیری سودان جنوبی

۱۳۹۲/۱۰/۷

حمایت کری از کودتای مصر ثابت کننده سیاست آمریکا برای ناکام گذاشتن بهار عربی بود

۱۳۹۲/۹/۶

لیبی دچار یک جنگ بدون خداحافظی شده است

۱۳۹۲/۸/۲۷

قدرت اسلامگراها در دانشگاه‌ها بیشتر است

۱۳۹۲/۸/۲۰

اخوان المسلمین خواهان رساندن پیام‌های خود به طرف‌های بین‌المللی است

۱۳۹۲/۸/۱۴

همه اهداف آمریکا از حضور در آفریقا

۱۳۹۲/۷/۲۹

حمله به سوریه بازتاب‌های وخیم و سنگینی بر امنیت رژیم صهیونیستی دارد

۱۳۹۲/۶/۹

كداميك زودتر تسليم مي‌شود؛ ارتش يا اخوان‌المسلمين؟

۱۳۹۲/۵/۲۷

دروغ مي‌گويند كه مرسي با تكفيري‌ها بود

۱۳۹۲/۵/۲۲

تنها راه گفت‌وگو، برگرداندن مرسي و برگزاري انتخابات است

۱۳۹۲/۵/۱۵

قاهره، سيگنال‌هايي براي رابطه با ايران داده است

۱۳۹۲/۵/۷

اخوان المسلمين عامل تضعيف خود بود

۱۳۹۲/۵/۲

تحولات "مصر" به کدام سمت می‌رود؟

۱۳۹۲/۴/۲۳

مرسی به جای مصر، به فکر اخوان بود

۱۳۹۲/۴/۱۶

روابط ایران و مصر در مرحله انتقالی است

۱۳۹۲/۲/۲۴

کمک‌های مالی قطر و خواب‌های پریشانی که برای مصر و تونس دیده است

۱۳۹۲/۲/۱۰

دستوری درباره توقف همکاری گردشگری با ایران صادر نشده

۱۳۹۲/۱/۲۴

تلاش برای راه‌اندازی انقلاب معکوس در مصر

۱۳۹۲/۱/۲۰

تجمع محدود برای مقابله با گسترش روابط ایران و مصر طراحی شده بود

۱۳۹۲/۱/۱۷

درخواست بازگشت نظامیان به قدرت ارزش پاسخ ندارد

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مصر در صورت تخلف اسرائیل از معاهده «کمپ دیوید» در آن بازنگری خواهد کرد

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

ایده براندازی مرسی سادگی است

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

سید افقهی: آمریکا در پی تجزیه لیبی است

۱۳۹۱/۱۱/۲۹

۲پیش فرض درباره همه‌پرسی قانون اساسی

۱۳۹۱/۹/۲۵

دلایل صدور بیانیه قانون اساسی توسط مرسی

۱۳۹۱/۹/۱۸

مصري ها اجازه استقرار رژيم استبدادي به مرسي نمي دهند

۱۳۹۱/۹/۸

جهان عرب درباره سوریه موضع واحدی ندارد

۱۳۹۱/۸/۲۲

مردم مصر از عدم تحقق اهداف انقلاب خشمگین هستند

۱۳۹۱/۸/۲۰

بی‌ثباتی در سودان تهدید علیه مصر است

۱۳۹۱/۸/۱۵

مصر از ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت کند

۱۳۹۱/۸/۸

روابط قاهره و تهران منافع دو کشور را تامین می‌کند

۱۳۹۱/۸/۳

حزب‌التجدید خواهان اصلاحات به دور از باورهای القاعده‌ای است

۱۳۹۱/۷/۲۵

تهدیدات تل‌آویو طبل توخالی است

۱۳۹۱/۷/۲۳

مصر به شراکت راهبردی با آمریکا پایان دهد

۱۳۹۱/۷/۱۶

اقتصاد مصر پس از انقلاب شاهد تغییر و تحولات اساسی خواهد بود

۱۳۹۱/۷/۸

افتتاح سفارت ايران در مصر را به دولت مرسي واگذار مي كنيم

۱۳۹۱/۵/۲

آینده نفوذ سلفی ها در مصر

۱۳۹۱/۴/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران;حتما اسلامگرایان در عرصه سیاسی آینده ليبي حضور فعالی خواهند داشت

۱۳۹۱/۴/۲۵

ذهن و زبان مرسي به رئيس جمهور ايران نزديك است

۱۳۹۱/۴/۱۸

برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه علت نگرانی‌ها از همگرایی ایران و مصر

۱۳۹۱/۴/۱۱

رئيس جمهور مصر:نگفتم به عربستان مي‌روم

۱۳۹۱/۴/۵

مصري‌ها به آرمان‌هاي خود مي‌رسند

۱۳۹۱/۳/۲۴

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; اخوان‌المسلمين توان خود را در مقابله با میراث رژیم قبل ثابت كند

۱۳۹۱/۳/۲۰

مبارک به اتهام خیانت بزرگ به مصر باید دوباره محاکمه شود

۱۳۹۱/۳/۱۶

تعدد نامزدها مانع از پیروزی قاطع نامزد‌های اسلامگرا در دور اول انتخابات مصرشد

۱۳۹۱/۳/۱۰

مصر اسلامي پس از مصر فرعوني

۱۳۹۱/۳/۳

دست دردسرساز غرب در قاره سياه

۱۳۹۱/۲/۲۳

قطع صادرات گاز نتیجه طبیعی انقلاب مردم مصر

۱۳۹۱/۲/۱۸

پژوهشگر تونسي: غرب از انديشه متعالي ايرانيان هراس دارد

۱۳۹۱/۲/۱۲

اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

۱۳۹۱/۲/۳

تلاش برای بازتولید رژیم مبارک

۱۳۹۱/۱/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; ؛پس از سقوط نظام‌های دیکتاتوری، مردم دچار بحران رهبری شده‌اند

۱۳۹۱/۱/۶

مانعی برای رابطه استراتژیک با ایران نداریم

۱۳۹۰/۱۲/۲۲

مصاحبه خبرگزاری دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛واد در تندباد

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

اخوان المسلمین کرسی قذافی را تصاحب می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۱۶

طرح معرفی رئیس جمهور توافقی توطئه و ایده‌ای اخوانی است

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آمریکا باید نظام حسنی مبارک را که مقابلش خم می‌شد فراموش کند

۱۳۹۰/۱۲/۹

ايمن نور: توافق بر سر يك رئيس جمهور انتخابي غيرقابل قبول است

۱۳۹۰/۱۲/۸

عضو مجلس ملت مصر :اصلاحات واقعي زماني تحقق مي‌يابد كه اثري از رژيم مبارك به چشم نخورد

۱۳۹۰/۱۲/۷

گفت‌وگوي فارس با مجري زن تلويزيون مصر كه نامزد انتخابات شد

۱۳۹۰/۱۲/۶

اخوان المسلمون از تشکیل «مقاومت اسلامی» ضدصهیونیسم حمایت می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۲

ليبي، آينده مبهم و راه طولاني دمكراسي

۱۳۹۰/۱۲/۱

شورای نظامی مصر هیچ اصلاحاتی انجام نداده است

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بقایای رژیم مبارک مانع عادی‌سازی روابط تهران قاهره هستند

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛«شوراي نظامي هيچ راهي جز تسليم قدرت به غيرنظاميان ندارد»

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

الزغلامي :بيداري اسلامي عامل زوال ديكتاتوري ها

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نائب رئيس حزب "مصر القومي" : مجلس مصر هيئتي را براي گفت‌وگو به ايران اعزام مي‌كند

۱۳۹۰/۱۱/۱۶

وزير كار مصر در گفت‌وگو با فارس: مصر هرگز سرسپرده آمريكا و غرب نخواهد بود

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛نتايج انتخابات پارلماني مصر نشانگر محبوبيت مردمي احزاب اسلامگراست

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیروزی خود را به ملت مصر اهدا می کنیم

۱۳۹۰/۱۱/۸

تركيه مدل مصر نيست

۱۳۹۰/۱۱/۵

حل مسالمت آمیز حوادث انتخابات، مردم سالاری ایران را الگوی منطقه قرار داد

۱۳۹۰/۱۰/۲۷

رهبر سابق جماعت اخوان‌المسلمون: کمپ‌ديويد به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

حورا صدربراي آزادي امام موسي صدر به ليبي مي‌رويم

۱۳۹۰/۱۰/۲۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران: مصري‌ها نگران ظهور يک ديکتاتوري جديد هستند

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

جوانان مصري سرخورده از انقلاب

۱۳۹۰/۱۰/۴

دلايل اقبال گسترده مردم مصر به اسلام گراها در انتخابات پارلماني

۱۳۹۰/۱۰/۳

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ آينده تونس بيش از هر چيز به عملکرد اسلامگرايان در دوره موقت بستگي دارد

۱۳۹۰/۹/۲۶

نفوذ رژیم صهیونیستی در سودان جنوبي

۱۳۹۰/۹/۲۰

عدالت و توسعه ترك ها الگوي اخواني ها

۱۳۹۰/۹/۱۹

وهابیت در زیمبابوه تضعیف شده است

۱۳۹۰/۹/۸

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ ثبات سیاسی در تونس به «النهضة» بستگی دارد

۱۳۹۰/۹/۵

لیبی و آینده ای مبهم

۱۳۹۰/۹/۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛حاکمان نظامي مصر هنوز ميراث‌خوار دوره مبارک هستند

۱۳۹۰/۸/۸

جامعه جهاني سومالي را فراموش كرده است

۱۳۹۰/۸/۴

ناآرامی‌های جدید در مصر : دلایل و پیامدها

۱۳۹۰/۷/۲۵

آينده نامشخص روابط سوريه و ليبي

۱۳۹۰/۷/۲۰

حوادث مصر توطئه‌ای آمریکایی‌-‌صهیونیستی است

۱۳۹۰/۷/۱۹

حذف بدنه انقلاب از انتخابات تونس؟!

۱۳۹۰/۷/۱۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ سوء استفاده انگلیس از لیبی

۱۳۹۰/۷/۱۳

ناتو در لیبی از حد گذشت

۱۳۹۰/۷/۹

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ سودان نیازمند توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی است

۱۳۹۰/۷/۶

اندیشه‌های امام(ره) قابل استفاده تمام مردم است

۱۳۹۰/۶/۲۷

گفتگو با دادستان نظامي رژيم قذافي

۱۳۹۰/۶/۲۶

از بین رفتن موانع رابطه حزب‌الله و الازهر

۱۳۹۰/۶/۲۲

توافق پشت پرده‌اي براي دستگير نكردن قدافي وجود ندارد

۱۳۹۰/۶/۱۲

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ راه دشوار شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۶/۱۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ لیبی پس از سقوط طرابلس

۱۳۹۰/۶/۸

قذافی را چه کسی سرنگون کرد؟

۱۳۹۰/۶/۶

سرنوشت عراق در انتظار ليبي

۱۳۹۰/۶/۶

سومالی تاوان سیاست‏های آمریکا را می‎پردازد

۱۳۹۰/۶/۶

قذافي امام موسي صدر را كشته است

۱۳۹۰/۶/۵

غرب برای پولهای قذافی دندان تیز کرده است

۱۳۹۰/۶/۳

دلایل پشت پرده تغییر معادلات جنگ به نفع مخالفان قذافی

۱۳۹۰/۵/۳۰

قذافی طرابلس را تسلیم نمی‌کند

۱۳۹۰/۵/۲۴

غرب در پی مصادره انقلاب مصر و‌ ممانعت از تشكيل حكومت اسلامی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

سریال موهن تلاشی برای بازنویسی تاریخ اسلامی بر اساس اعتقادات قرضاوی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

قدرت نمايي اسلام گرايان در مصر

۱۳۹۰/۵/۲۳

گفتگو با نمایند‌ه‌ی برنامه جهانی غذا در ایران

۱۳۹۰/۵/۲۳

احتمال دخالت آمريكا در انتخابات آينده رياست جمهوري مصر

۱۳۹۰/۵/۲۲

ترس از فاش‌شدن اسرار؛ علت سكوت سران عرب در برابر محاكمه «مبارك»

۱۳۹۰/۵/۲۲

احتمال ترور مبارك وجود دارد

۱۳۹۰/۵/۱۷

حفظ انقلاب، در گرو پاكسازی ارتش از هواداران آمريكا

۱۳۹۰/۵/۱۷

درباره يك دروغ؛ گفتگو با حجت الاسلام خسروشاهی

۱۳۹۰/۵/۱۶

لیبی و ماموریت‌های نانوشته ناتو

۱۳۹۰/۵/۱۶

تحولات اخير منطقه عربي - اسلامي، درست برخلاف طرح و برنامه آمريكايي - صهيونيستي موسوم به «خاورميانه جديد» است

۱۳۹۰/۵/۱۵

علت اهمال غربي‌ها در قبال مردم قحطي زده سومالي

۱۳۹۰/۵/۱۵

گفتگو با «احمد هلال»، تحليلگر، پژوهشگر و نويسنده شيعی مصر

۱۳۹۰/۵/۱۲

دشمنی ادامه دار آمریكا با سودان

۱۳۹۰/۵/۱۲

قذافي دير يا زود سرنگون خواهد شد

۱۳۹۰/۵/۱۲

گفتگو با حمدین صباحی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

۱۳۹۰/۵/۱۲

تغيير سياست غرب در ليبي؛ استراتژي از توان انداختن دو طرف درگير

۱۳۹۰/۵/۱۱

محاكمه مبارك مسائل بسياري را درباره غربي‌ها برملا مي‌كند

۱۳۹۰/۵/۱۱

ائتلاف عربستان‌ و ‌آمريكا براي مصادره انقلاب مصر با محور وهابيت

۱۳۹۰/۵/۱۱

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۱۱

گذشته، حال و آینده خیزش های اسلامی

۱۳۹۰/۵/۱۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۹

روایت رفیق دوست از سفر به لیبی در دوره جنگ

۱۳۹۰/۵/۸

نظام بین الملل و تحولات منطقه

۱۳۹۰/۵/۵

گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه

۱۳۹۰/۵/۵

تحولات جهان عرب، از دمشق تا رباط

۱۳۹۰/۵/۵

نقد کتاب تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز

۱۳۹۰/۵/۴

تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با قیام‌های منطقه

۱۳۹۰/۵/۴

براي آغاز گفتگوها بايد بمبارانها متوقف شود

۱۳۹۰/۵/۳

گفتگو با عضو شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۵/۳

مصاحبه با "نبیل عربی" وزیر سابق خارجه مصر

۱۳۹۰/۵/۳

بايد قطع رابطه با قذافي را در دستور کار قرار دهيم

۱۳۹۰/۴/۲۹

غرب سناریوهای لیبی بعد از قذافی را بررسی می‌کند

۱۳۹۰/۴/۲۹

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۴/۲۸

گفتگو با حسن نافعه، تحلیلگر برجسته مصری

۱۳۹۰/۴/۲۷

سودان جنوبی، ریشه‌‌ها و پیامدهای جدایی

۱۳۹۰/۴/۲۲

ناتو در لیبی کوتاهی می کند

۱۳۹۰/۴/۲۰

مصاحبه با مدير مركز مطالعات فلسطيني در قاهره

۱۳۹۰/۴/۱۸

سناریوی اشغال در حال اجراست

۱۳۹۰/۴/۱۸

غرب در لیبی اهمال می‌کند

۱۳۹۰/۴/۱۶

مواضع گروه های اسلامی در خاورمیانه

۱۳۹۰/۴/۱۶

موضع گیری های اخیر اخوان المسلمین

۱۳۹۰/۴/۱۶

اولین گفتگوی دبیرکل جدید اتحادیه عرب

۱۳۹۰/۴/۱۵

علت عدم سقوط قذافي از زبان معارض ليبي

۱۳۹۰/۴/۱۵

آخرین گفتگو با سفیر سودان در تهران

۱۳۹۰/۴/۱۳

فقدان رهبری، دغدغه فردای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۳

 هدف غرب تجزیه لیبی به دو کشور کوچک است

۱۳۹۰/۴/۱۲

سه سناریو برای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 میانجیگری در باتلاق لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 برقراري رابطه با مصر قبل از تشكيل حكومت ملي خلاف مصلحت است

۱۳۹۰/۴/۱۱

شانس مصر برای ریاست سازمان کنفرانس اسلامی

۱۳۹۰/۴/۸

جهان، چشم به راه لیبی بدون قذافی

۱۳۹۰/۴/۸

ناتواني اتحاديه عرب در حل بحران ليبي

۱۳۹۰/۴/۸

گفتگو با عمرو موسی

۱۳۹۰/۴/۷

آخرین مصاحبه شیخ القرای مصر

۱۳۹۰/۴/۶

تقيه سياسی وزير خارجه جديد مصر

۱۳۹۰/۴/۲

گفتگوی محمد حسنین هیکل با الجزیره

۱۳۹۰/۴/۱

ترکيه بهترين الگو برای تونس؟

۱۳۹۰/۴/۱

آمریکا خاورمیانه با ثبات را بیشتر دوست دارد

۱۳۹۰/۴/۱

ناگفته های 65 روز اسارت

۱۳۹۰/۴/۱

نشست خبري سفير سودان در موزه هنر انقلاب

۱۳۹۰/۳/۲۹

گفتگو با عبدالمنعم ابوالفتوح

۱۳۹۰/۳/۲۵

گفتگو با دبيركل حزب اسلامي تونس

۱۳۹۰/۳/۲۲

قذافی راه فراری ندارد

۱۳۹۰/۳/۲۲

همه چیز درباره تحولات منطقه

۱۳۹۰/۳/۲۲

بازنگري احتمالي در توافقنامه صدور گاز مصر به اسرائيل

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصاحبه شبکه فرانس 24 با عمرو موسی

۱۳۹۰/۳/۲۱

لیبی پس از قذافی

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصر، فلسطین را به ایران ترجیح می‌دهد

۱۳۹۰/۳/۱۷

بازگشایی گذرگاه رفح، تن دادن به خواست مردم است

۱۳۹۰/۳/۱۷

خواسته‌هاي جوانان انقلابي و دورنماي روند انقلاب‌هاي اسلامي

۱۳۹۰/۳/۱۷

بیداری اسلامی یا امریکایی؟

۱۳۹۰/۳/۱۰

اتحاد مثلث مصر، ایران و ترکیه

۱۳۹۰/۳/۱۰

تهران عمق استراتژيك قاهره است

۱۳۹۰/۳/۱۰

از خواسته تا تحقق: چشم‌انداز روابط جدید ایران و مصر

۱۳۹۰/۳/۹

گفتگو با عبدالرحمان یوسف قرضاوی

۱۳۹۰/۳/۹

رابطه با ايران براي مصر بسيار مهم است

۱۳۹۰/۳/۸

ابعاد حقوقي جنايات قذافي و صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي

۱۳۹۰/۳/۸

ابیی هرگز متعلق به جنوب سودان نبوده است

۱۳۹۰/۳/۷

اهداف پشت‌پرده كمك‌هاي مالي آمريكا به مصر

۱۳۹۰/۳/۵

سرنگونی حسنی مبارک راه فلسطینیان را گشوده است

۱۳۹۰/۳/۳

گفتگو با عضو سابق MI6

۱۳۹۰/۳/۳

سیاست اوباما در لیبی زیرکانه بود؟

۱۳۹۰/۳/۲

بررسی 30 سال روابط ایران و آفریقا

۱۳۹۰/۳/۲

امریکا با اخوان المسلمین به تفاهم رسیده است

۱۳۹۰/۲/۳۱

بازخواني عمليات سري و ناكام «ساينايد» براي حمله اتمي به مصر و كنترل خاورميانه

۱۳۹۰/۲/۲۸

احتمال ترور قذافی وجود دارد

۱۳۹۰/۲/۲۸

دلايل قطع روابط قاهره و تهران در زمان مبارك

۱۳۹۰/۲/۲۷

آمريكا سياست خود را تغيير ندهد مصر را از دست خواهد داد

۱۳۹۰/۲/۲۶

مصاحبه با دبیر کل جنبش ملی لیبی

۱۳۹۰/۲/۲۵

مصاحبه با مدير مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي يافا

۱۳۹۰/۲/۲۴

اخوانی ها، دموکراسی مد نظر خود را روی کار می آورند

۱۳۹۰/۲/۲۴

تحلیل تحولات جاری مصر

۱۳۹۰/۲/۱۴

مشروعیت مصر جدید از میدان تحریر است نه از کاخ سفید

۱۳۹۰/۲/۱۳

مصر و تحولات فرارو

۱۳۹۰/۲/۱۳

خیانت قذافی

۱۳۹۰/۲/۱۱

کشورهای غربی نمی‌خواهند مصر مستقل باشد

۱۳۹۰/۲/۱۱

گفتگو با عبدالله اشعل، معاون وزیر خارجه سابق مصر

۱۳۹۰/۲/۱۱

اتحاد ایران و مصر برای تغییر نقشه جهان کافی است

۱۳۹۰/۲/۸

زيان 80 ميليارد دلاري مصر از فروش گاز به رژيم صهيونستي

۱۳۹۰/۲/۸

قمار سارکوزی در لیبی

۱۳۹۰/۲/۸

عمر البشير: غرب در تلاش براي تغيير نظام سودان است

۱۳۹۰/۲/۵

فتنه انگيزي مذهبي؛ جبهه دشمنان مصر

۱۳۹۰/۲/۵

عمرو موسي: جنبش مردم عرب به سوي آزادي غير قابل تغيير است

۱۳۹۰/۲/۵

نشستی با مبارز تونسی در تهران

۱۳۹۰/۲/۴

عربستان در پس اقدامات تكفيري‌هاي سلفي در مصر قرار دارد

۱۳۹۰/۲/۴

مصاحبه اختصاصي رهبر مخالفان ليبي با فرانس 24

۱۳۹۰/۲/۳

رابطه با مصر يا: نامي در يك خيابان؟

۱۳۹۰/۲/۳

سخنان امام‌خامنه‌ای راه درست را در مقابل تمامی مسلمانان جهان قرار داد

۱۳۹۰/۲/۳

واتارا؛ آغازگر دومینوی حکومت مسلمانان در افریقا

۱۳۹۰/۱/۳۰

ناتو درصدد مصادره انقلاب لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۹

اگر قذافی فقط 2 ماه دیگر دوام بیاورد ...

۱۳۹۰/۱/۲۹

لیبی بدون قذافی، بدتر از لیبی با قذافی خواهد شد

۱۳۹۰/۱/۲۹

قذافی اهل کناره گیری نیست

۱۳۹۰/۱/۲۸

غرب در پی استمرار بحران لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۴

گفتگو با اولین کاردار ایران در لیبی پس از انقلاب

۱۳۹۰/۱/۲۴

بررسی تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه در گفتگو با وزیر امور خارجه سابق روسیه

۱۳۹۰/۱/۲۱

روسیه و تحولات خاورمیانه در گفتگو با سرگئی لاوروف

۱۳۹۰/۱/۱۷

لیبى و روسیه نگران

۱۳۹۰/۱/۱۷

عمروموسي شانسي براي رياست جمهوري مصر ندارد

۱۳۹۰/۱/۱۷

گفتگوی تاریخی فالاچی و قذافی

۱۳۹۰/۱/۱۶

آرمان انقلابيون مصر و تونس در هاله‎اي از ابهام

۱۳۹۰/۱/۱۴

انقلاب مصر و آینده آن

۱۳۹۰/۱/۹

مردم ‌لیبی ‌بدون ‌قذافی ‌وضعیت ‌بهتری ‌خواهند ‌داشت

۱۳۹۰/۱/۶

قذافی تسلیم نشود، جنگ داخلی حتمی است

۱۳۹۰/۱/۶

قذافى با اين اقدامات کنار نخواهد رفت

۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انقلاب ليبي و چالشهاي پيش‌رو

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

نقش انگليس در خاورميانه و شمال‌ آفريقا

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

جهان دیکتاتور را تحمل کرد؟

۱۳۸۹/۱۲/۲۶

مصر؛ جستاري در پژوهش هاي ديني معاصر

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

حمله به لیبی، توپ آمریکا در زمین اروپا

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

اخوان المسلمين در پي تغيير بنيادين است

۱۳۸۹/۱۲/۲۴

پيشنهاد متكی برای قطع رابطه با طرابلس

۱۳۸۹/۱۲/۲۳

قذافی می خواهد مدل تازه ای از مقاومت دربرابر مردم ارائه کند

۱۳۸۹/۱۲/۲۲

آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی در شمال آفریقاست

۱۳۸۹/۱۲/۱۶

ریشه های تحولات مصر در گفتگوی سید افقهی با قدسنا

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

ديكتاتوري جانشين ديكتاتوري

۱۳۸۹/۱۲/۱۲

در لیبی ممکن است مردم زودتر از مصر به قدرت برسند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

قبایل لیبی پاشنه آشیل رژیم قذافی/ اعراب از ترس سکوت کرده اند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

پیروزی انقلاب لیبی تا چند روز دیگر/ شهادت مختار پایان لیبی نبود

۱۳۸۹/۱۲/۹

صداقت، شجاعت و ساده‎ زيستي امام خامنه‌اي مثال‌زدني است

۱۳۸۹/۱۲/۹

قذافی لائیک بود؛ پیروزی از آن اسلامگراهاست

۱۳۸۹/۱۲/۳

درخواست‌هاي هشتگانه انقلابيون مصري از ارتش

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

نبايد از شيطنت‌ها در روابط ايران و مصر ترسيد

۱۳۸۹/۱۱/۲۸

تلاش اخوان المسلمین برای سهم خواهی در دولت جدید

۱۳۸۹/۱۱/۲۴

انقلاب مصر پايان دخالت بيگانگان نيست

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

سقوط مصر؛ هم‌پیمانان اسرائیل را غرق می‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۲۲

نقش و جایگاه اخوان المسلمین در قیام مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

از طریق همین سلیمان بود که دشمن صهیونیست قدرت گرفت

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

پیامدهای فرامنطقه‌ای تحولات مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

اقدامات کنونی مبارک مانند اقدامات شاه در زمان انقلاب است

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

قیام مصر با انقلاب های مخملی تفاوت ماهوی دارد.

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

روابط ایران و آفریقا در گذر زمان... فرصت‌ها و چالش‌ها

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

اخوان المسلمين به طور تاکتيکى در دولت موقت حضور پيدا مى‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

آفران: مصاحبه نخست وزیر زیمبابوه؛ حرکت مردمی مصر

۱۳۸۹/۱۱/۱۷

همکار افتخاری آفران: نگاهي اجمالي به شانزدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مردم مصر آیت الله خمینی ندارند

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مصاحبه عبدالله الاشعل با هفته‌نامه المشاهد السیاسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۵

سونامی تونس، به مصر منتهی نمی شود

۱۳۸۹/۱۱/۱۴

همه معترضان مصر دنبال رابطه با ایرانند

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

قیام مصر در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

راشد الغنوشي در قالب حزب مي‌تواند در انتخابات شركت كند

۱۳۸۹/۱۱/۱۱

گونه شناسی حوادث تونس و مصر در گفتگو با حسن عباسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

آمریکا نگران تبدیل شدن مصر به یک قدرت منطقه ای است

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

طرح آمریکا برای تجزیه جهان عرب به 32 کشور

۱۳۸۹/۱۱/۹

قیام راشد الغنوشی در تونس مبارزه در راه نهضت اسلامی است

۱۳۸۹/۱۱/۴

تحولات تونس، انقلاب نبود كودتا بود

۱۳۸۹/۱۰/۳۰

آفریقا در حال تمرین دموکراسی است

۱۳۸۹/۱۰/۲۹

اشتهای جدایی طلبی در افریقا زیاد می شود

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

تجزیه سودان، زنگ خطری برای منطقه و جهان اسلام

۱۳۸۹/۱۰/۱۸

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش پایانی

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش اول

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

آفران: نشست بررسي تحولات جنوب سودان

۱۳۸۹/۱۰/۷

برنده و بازنده انتخابات مصر

۱۳۸۹/۹/۱۸

(امين) مصاحبه شبكه رسانه اي امين با نخستين سفير جمهوري اسلامي ايران در زامبيا

۱۳۸۹/۹/۱۴

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا؛ چرا؟

۱۳۸۹/۶/۳۰

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا

۱۳۸۹/۶/۲۲

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 1)

۱۳۸۸/۲/۱۵

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 2)

۱۳۸۸/۲/۱۵

همایش «مسجدالاقصی، محور وحدت مسلمانان» در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش سازمان کنفرانس اسلامی عامل وحدت

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش « عرفان و انقلاب اسلامی» در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

سمینار«اولویتهای تبلیغ دینی در آفریقا»

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش معرفي انديشه هاي امام خمینی(ره) در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

کنفرانس بین المللی عاشورا در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامي در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

نشست مطبوعاتی نمایشگاه آثار عکاسی "عمر بادشا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست مشترک تجار ایران و کنیا

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست منا در معاونت بهداشت جمعيت هلال احمر

۱۳۸۸/۱/۱۱

برگزاري همایش "اسلام درقرن 21" در سودان

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش"تبلیغات دینی و دعوت اسلامی در غرب افریقا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش انقلاب اسلامی ایران در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش فرصتهای تجاری ایران و سنگال در شيراز

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش "صلح و امنیت جهانی در سایه دین" در زیمبابوه

۱۳۸۸/۱/۱۱

افزايش رشد قاره آفريقا

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش يكصدمين سالگرد امام خميني در آفريقاي جنوبي

۱۳۸۸/۱/۱۱

سخنان داوودي در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

سخنان رئيس‌جمهور در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

تاكيد ايران بر گسترش روابط با آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

بیانیه همایش فرصت‌های تجاری ایران و آفریقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰