فهرست كتاب هاي نيجريه        0  1672 reads

1
سرزمين و مردم نيجريه
نویسنده: محمدرضا شكيبا
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: ۱۳۸۸
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۳۹۳
تعداد جلد: ۱
قطع: وزیری

 

2

 

سطح توصیف : پرونده
‏عنوان : ابلاغ اوراق قضائی شرکت اسن‌افسن در نیجریه[سند]
‏منشا : ایران. وزارت دادگستری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۴۳ـ۱۳۴۵.‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫۳۰ برگ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫مکاتبات اداره حقوقی وزارت‌دادگستری با اداره مجلات و احوال شخصیه وزارت‌امورخارجه در ارتباط با ابلاغ اوراق قضا‏‫ئی به شرکت اسن‌افسن در لاگوس نیجریه.‬‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت دادگستری
ایران. وزارت امور خارجه
‏توصیفگر : سفیران
ش‍رک‍ت‌‌ها
نامه‌نگاری اداری
اخطاریه
‏توصیفگر : نیجریه
لاگوس
‏مركز نگهداري سند : مرکز اسناد تهران
‏شناسه سند : ‏‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫۲۹۸/۵۹۸۸۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شماره مدرک : ۲۹۴۸۴۴۷
 
3
 


شماره بازیابی : ۵۱-۷۱۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۷۷۵۸
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۱۷۷
‏پدیدآور : ف‍ه‍ی‍م‌پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍رات‍ژی‌ گ‍س‍ت‍رس‌ رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا آف‍ری‍ق‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ج‍ی‍د ف‍ه‍ی‍م‌پ‍وراس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د س‍اع‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور س‍ع‍ی‍د اح‍دی‍ف‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۸ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۳۸ - ۲۳۵ ورق‌
‏شناسه افزوده : س‍اع‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا، اح‍م‍د
‏شناسه افزوده : اح‍دی‍ف‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور، س‍ع‍ی‍د
‏توصیفگر : راه‍ب‍رده‍ا
رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌
ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‌ در رواب‍ط دول‍ت‌ ه‍ا
آف‍ری‍ق‍ا
ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ی‍اف‍ت‍ن‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا آف‍ری‍ق‍ا ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رک‍ش‍ور ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌:روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ب‍وده‌اس‍ت‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ را م‍ی‍ت‍وان‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ داد روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، ت‍وص‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍وده‌ واز روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ن‍ی‍ز اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا آف‍ری‍ق‍ا ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رک‍ش‍ور ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍دی‍ن‌ م‍ن‍ظور م‍ی‌ب‍اش‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ رواب‍ط و راه‍ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ی‍ت‍وان‌ رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرف‍ی‍ن‌ را گ‍س‍ت‍رش‌ داد.
 


4

ماره بازیابی : ۵۱-۴۲۳۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۲۱۶۴۵
‏پدیدآور : پاک‌بنیان٬ عباس
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی مقابله‌ای دو رمان آچیپ و یک رمان جویس کری "مستر جانسون" تحت رویکرد پست کلنیال[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر عباس پاک‌بنیان ؛ استاد راهنما سارا کاترین‌ ایلخانی ؛ استاد مشاور طیبه یموت.
‏عنوان ديگر : A comparative/ contrastive post- colonial analysis of Achebe̓s arrow of god and no longer at ease to Joyce cary̓s Mister johnson.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): ادبیات انگلیسی.
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[iv‬، ۱۲۳] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
زبان: انگلیسی.
‏يادداشت : عنوان دیگر: بررسی مقابله‌ای پیکان سرنوشت و آسایش از دست‌رفته و مستر جانسون اثر جویس کری تحت رویکرد پسا استعماری.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۲۰-۱۲۲.
‏عنوان ديگر : بررسی مقابله‌ای پیکان سرنوشت و آسایش از دست‌رفته و مستر جانسون اثر جویس کری تحت رویکرد پسا استعماری.
‏شناسه افزوده : ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌، س‍ارا، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : یموت٬ طیبه٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : کری٬ جویس cary, joyce
آچیپ Achebe,chinua
‏توصیفگر : پیکان سرنوشت (کتاب)
آسایش از دست‌رفته (کتاب)
مستر جانسون (کتاب)
‏توصیفگر : م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
اس‍ت‍ع‍م‍ارگری[۱]
داستان‌های انگلیسی
قرن ۱۹ م.
‏توصیفگر : نیجریه
آفریقا
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان انگلیسی
‏چکيده : هدف پژوهش بررسی مقابله‌ای پیکان سرنوشت و آسایش از دست رفته و مسترجانسون اثر جویس کری تحت رویکرد پسا استعماری است. این تحقیق بر آن است که به بررسی ابعاد و لایه‌های عمیق‌تر و زیرین روابط مابین استعمارگران و فرهنگ مردم تحت استعمار ایشان بپردازد در حالیکه این دو نویسنده (آچیپ و جویس کری) به لحاظ برخاستن از دو خاستگاه متفاوت و متضاد دارای دو دیدگاه متضاد درباره محیط نیجریه بالاخص و آفریقا بطور اعم هستند. پیکان سرنوشت یک مینیاتور از زندگی و فرهنگ افریقاست که در تضاد کامل با مستر جانسون و جویس کری قرار می‌گیرند. در خلال این بررسی‌ها نکاتی چون مکانیسمهای تدافعی فرهنگی مردم تحت استعمار مانند تقلید فرهنگ ابزار گسترش فرهنگی چون ایجاد حکومتهای محلی و فعالیت مسیونرهای مذهبی در راستای اندیشه‌های نظریه پردازی چون بها بها آچیپ ادوارد سعید و فرانتر فنان تحت رویکرد پسا استعماری مورد بررسی قرار گرفته است.


5

نوان و نام پديدآور : جغرافیای کشورهای جهان - نیجریه/ تهیه و تنظیم سازمان جغرافیایی ن.م اداره اطلاعات جغرافیایی.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ‏‫۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۸ص.‬: مصور(رنگی)، جدول.
‏شابک : ‏‫‫‬‭978-964-211-137-4‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : نیجریه
‏شناسه افزوده : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
‏شناسه افزوده : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. اداره اطلاعات جغرافیایی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DT۵۱۵/۲۲‏‫‬‭/ج۷ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۶۶/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۱۷۲۳۹
 
6

‏عنوان و نام پديدآور : جمهوری فدرال نیجریه / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی [ وزارت امور خارجه ].
‏مشخصات نشر : تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۰ ص.‬‬
‏فروست : دوره جدید مباحث كشورها و سازمان‌های بين‌المللی؛ ۵۴.
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭978-964-361-502-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[ ۱۷۹ ] - ۱۸۰.
‏موضوع : نیجریه
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. مرکز چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DT۵۱۵/۲۲‏‫‭/ج۸ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۶۶/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۵‎۴‎۱‎۸‎۴
 
7
 

‏سرشناسه : نصیری، معصومه، ‏‫۱۳۴۶ - ۱۳۸۷.‬
‏عنوان و نام پديدآور : جمهوری فدرال نیجریه ( تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد )/نویسنده معصومه نصیری .
‏مشخصات نشر : نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ‏‫۱۳۸۹‬.
‏مشخصات ظاهری : بیست و شش ٬ ۱۹۷ ص.:مصور ٬ نقشه، نمودار.؛‏‫۱۴/۵×۲۱/۵س‌م. ‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-600-121-144-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[۱۸۹] - ۱۹۷.
‏موضوع : نیجریه
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DT۵۱۵/۲۲‏‫‭/ن۶ج۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۶۶/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۱‎۰‎۲‎۰‎۵
 
8
‏سرشناسه : ادیشی، چیماماندا نگزی، ۱۹۷۷ - م.
Adichie,Chimamanda Ngozi
‏عنوان و نام پديدآور : چیزی که دور گردنت حلقه می‌زد/چیماماندا‌انگوزی آدیچی ؛ مترجم زهره فرجی.
‏مشخصات نشر : تهران: علم، ‏‫‏‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۳۳ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۲۵۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-224-108-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ The thing around your neck, 2009.‬
‏موضوع : داستان‌های کوتاه نیجریه‌ای ( انگلیسی ) -- قرن ۲۰ م.
‏شناسه افزوده : فرجی، زهره، ‏‫۱۳۶۰ - ‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PR۹۳۸۷/۹‏‫‬‭/‮الف‬۴چ۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۲۳/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۳‎۴‎۵‎۶‎۴
 
9
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ (م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دار ال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌)، ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍وزه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور، [۱۳۸۰؟].
‏مشخصات ظاهری : ۳۵ ص‌[۸] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر (رن‍گ‍ی‌)
‏فروست : (آف‍اق‌ اس‍لام‌؛ [ج‌] ۴۹)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ دوم‍ی‍ن‌ اج‍لاس‌ س‍راس‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ح‍وزه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور
‏موضوع : ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
‏موضوع : ح‍وزه‌ه‍ا ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ -- ن‍ی‍ج‍ری‍ه‌
‏شناسه افزوده : اج‍لاس‌ س‍راس‍ری‌ م‍دی‍ران‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍وزه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور (دوم‍ی‍ن‌:؟، )
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ح‍وزه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور
‏رده بندی کنگره : BP۷/۴‭/آ۷،۴۹.ج‌
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۷۱۰۶۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۹۱۴۱
 
10 ‏سرشناسه : ش‍ک‍ی‍ب‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رزم‍ی‍ن‌ و م‍ردم‌ نیجریه/نویسنده م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ک‍ی‍ب‍ا.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: انتشارات بین‌المللی الهدی‏‫‬‏، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏[۱۴]،‫۳۶۳ ص.‬: جدول .
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-439-376-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۵۹] - ۳۶۳ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : نیجریه .
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DT۵۱۵/۲۲‏‫‬‭/ش۸س۴ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۶۶/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۱‎۳‎۱‎۵‎۴
11
 

‏سرشناسه : ادیشی، چیماماندا نگزی، ۱۹۷۷ - م.
Adichie,Chimamanda Ngozi
‏عنوان و نام پديدآور : غصه‌ی غریبه‌ها/چیماماندا‌گزی ادیشی؛ترجمه‌ی علیرضا کیوانی‌نژاد.
‏مشخصات نشر : تهران:چشمه‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-964-362-946-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:The grife of stranggers‭.
‏موضوع : داستان‌های کوتاه نیجریه‌ای ( انگلیسی ) -- قرن ۲۰ م.
‏شناسه افزوده : کیوانی‌نژاد، علیرضا، ‏‫۱۳۵۶ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PR۹۳۸۷/۹‏‫‬‭‏‫‭/‮الف‬۴غ۶ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۲۳/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۷‎۲‎۹‎۰‎۴
 

12
  

سرشناسه : ل‍وک‍ل‍زی‍و، ژان‌-م‍اری‌ گ‍وس‍ت‍او، ‏‫۱۹۴۰ - م.‬
Le Clezio, J.-M. G. (Jean-Marie Gustave)
‏عنوان و نام پديدآور : آفریقایی/ ژان‌ماری‌گوستاو لوکلزیو؛ ترجمه آزیتا همپارتیان.
‏مشخصات نشر : تهران: نیلوفر‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۶ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‬‏‫:‬ ‭‬‭978-964-448-330-1
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری (فاپا)
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .[L'Africain, [2004‭
‏يادداشت : کتاب حاضر در سال ۱۳۸۴ توسط آناهیتا تدین ترجمه و توسط انتشارات روزگار منتشر شده است.
‏موضوع : ل‍وک‍ل‍زی‍و، ژان‌-م‍اری‌ گ‍وس‍ت‍او، ‏‫۱۹۴۰ - م.‬ -- مصاحبه‌ها
‏موضوع : نویسندگان فرانسوی-- ‏‫قرن ۲۰م.‏-- سرگذشتنامه
‏موضوع : نیجریه-- سیر و سیاحت
‏شناسه افزوده : ه‍م‍پ‍ارت‍ی‍ان‌، آزی‍ت‍ا، ‏‫۱۳۳۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫PQ۲۶۸۰‭‬ ‭/و۸ی۷ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۴۳/۹۱۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۵‎۷‎۱‎۰‎۹
 
View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
فهرست كتاب هاي مالی
فهرست كتاب هاي قاره آفريقا
فهرست كتاب های گینه کوناکری
فهرست كتاب هاي آفريقاي جنوبي
فهرست كتاب هاي اتيوپي
فهرست كتاب هاي اريتره
فهرست كتاب هاي الجزاير
فهرست كتاب هاي بوركينافاسو
فهرست كتاب هاي تانزانيا
فهرست كتاب هاي زامبيا
فهرست كتاب هاي زيمبابوه
فهرست كتاب هاي سومالي
فهرست كتاب هاي كنيا
فهرست كتاب هاي گابن
فهرست كتاب هاي لسوتو
فهرست كتاب هاي مراكش
فهرست کتاب های مصر
فهرست كتاب هاي موزامبيك
فهرست كتاب هاي ناميبيا
فهرست كتاب هاي نيجريه