فهرست كتاب هاي سومالي        0  801 reads
1
  


عنوان : سومالی
پديدآورنده : قمشی، علی، ۱۳۴۶ -
موضوع : سومالی
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی = ایران . وزارت امور خارجه . مركز چاپ و انتشارات
شرح پديدآور گردآوری و تنظیم علی قمشی
ناشر وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
محل نشر تهران
سال نشر: ۱۳۷۸ = 964-5572-33-9
شماره ديويي : ۹۶۷ / ۷۳ ق ۷۶۷ س
فروست مباحث كشورها و سازمان های بین المللی ، ۸۰۱
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
فهرست كتاب هاي مالی
فهرست كتاب هاي قاره آفريقا
فهرست كتاب های گینه کوناکری
فهرست كتاب هاي آفريقاي جنوبي
فهرست كتاب هاي اتيوپي
فهرست كتاب هاي اريتره
فهرست كتاب هاي الجزاير
فهرست كتاب هاي بوركينافاسو
فهرست كتاب هاي تانزانيا
فهرست كتاب هاي زامبيا
فهرست كتاب هاي زيمبابوه
فهرست كتاب هاي سومالي
فهرست كتاب هاي كنيا
فهرست كتاب هاي گابن
فهرست كتاب هاي لسوتو
فهرست كتاب هاي مراكش
فهرست کتاب های مصر
فهرست كتاب هاي موزامبيك
فهرست كتاب هاي ناميبيا
فهرست كتاب هاي نيجريه