فهرست کتاب های مصر        0  2738 reads

1 ‏سرشناسه : صدرهاشمی، محمد، ‏‫۱۳۳۱ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : مصر/محمد صدرهاشمی.
‏مشخصات نشر : تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۸۴ ص.:مصور (رنگی).
‏فروست : جهان ما؛ ‏‫‏۲۴.
‏شابک : ‏‫‭978-964-303-242-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۲-۱۴۳.
‏موضوع : مصر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DT۴۶‏‫‭/ص۴م۶ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۸‎۰‎۵‎۰‎۵
 

2


‏سرشناسه : ت‍ک‍ی‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۰ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍ر/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ه‍دی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ای‌؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴]،[۱۰۷] ص‌.‬ : ن‍ق‍ش‍ه‌ (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌.
‏فروست : م‍ب‍اح‍ث‌ ک‍ش‍وره‍ا و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌‏‫؛ ۶۹.‬
‏شابک : ‏‫۲۹۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‎964-6056-06-7‬‬
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Egypt‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۰۷].‬
‏موضوع : مصر
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭DT۴۶‬‏‫‬‭‭/‮ت‌‬۸‮م‌‬۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۹۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۸۲۰
 
3
 


‏عنوان و نام پديدآور : مصر/ تهیه و تنظیم سازمان جغرافیایی ن. م.، اداره اطلاعات جغرافیایی؛ ویراستار ناصر محمدی.
‏مشخصات نشر : تهران : زیتون سبز‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۸‏‫: مصور (بخشی رنگی)‬.‬
‏فروست : جغرافیای کشورهای جهان؛ ۱۸.
‏شابک : ‏‫۳۶۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-600-6428-09-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : مصر
‏شناسه افزوده : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. اداره اطلاعات جغرافیایی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DT۴۶‏‫‬‮‭/م۶ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۸۳۱۰۴
 

4


‏سرشناسه : ت‍ک‍ی‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌، - ۱۳۳۰
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍ر/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ه‍دی‌ ت‍ک‍ی‍ه‌ای‌؛ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ و اض‍اف‍ات‌ م‍ی‍رم‍س‍ع‍ود ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۵ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌
‏فروست : (م‍ب‍اح‍ث‌ ک‍ش‍وره‍ا و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌۶۹)
‏شابک : ‎964-361-306-2۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Egypt‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۱۵
‏موضوع : م‍ص‍ر
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : DT۴۶‭/ت‌۸م‌۶ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۹۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۶۳۶۸
 

5


‏سرشناسه : ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، - ۱۳۱۵
‏عنوان و نام پديدآور : آس‍ی‍ه‌، م‍ل‍ک‍ه‌ م‍ص‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر ح‍م‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۹ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۰۷] - ۲۰۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : آس‍ی‍ه‌، م‍ل‍ک‍ه‌ م‍ص‍ر
‏رده بندی کنگره : BS۵۸۰‭/آ۵ح‌۸
‏رده بندی دیویی : ۲۲۲/۱۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۳۹۷۳
 
6
‏سرشناسه : جوادی،‌محمد
‏عنوان و نام پديدآور : مصریون معاصرون/ محمد الجوادی.
‏مشخصات نشر : قاهره: الهیئه المصریه العامه الکتاب‏‫، ۱۹۹۹م.‬‏‫= ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ [۳۳۲] ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۵۷۵ قرشا‮‮‬‏‫‭977-01-6562-X :‬
‏يادداشت : عربی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : مشاهیر -- مصر -- سرگذشتنامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭‭DT۱۰۷/۸۲۷‭‬ ‭‏‫‬‭‭/ج۹م۶ ۱۳۷۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۹۶۲/۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۳۱۷۳۷
 
7
 


‏سرشناسه : پ‍ی‍ن‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌ آن‌
‎Payne, Elizabeth Ann‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍رع‍ون‍ه‍ا ه‍م‌ م‍ی‌م‍ی‍رن‍د/ ال‍ی‍زاب‍ت‌ پ‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ پ‍س‍ت‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۳۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ "‎ "The pharaohs of ancient Egypt‬اس‍ت‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۱ (گ‍ردون‍ه‌ ت‍اری‍خ‌؛ ۵)؛ ب‍ه‍ا: ۱۳۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : م‍ص‍ر -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : پ‍س‍ت‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DT۸۳‭/پ‌۹ف‌۴ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ۹۱۳/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۰۳۶
 
8

‏سرشناسه : ک‍اس‍ت‍ی‍ل‍و، ت‍رزا
‎Castillo, Theresa A.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍رن‍ج‌ در م‍ص‍ر/ [ت‍رزا ک‍اس‍ت‍ی‍ل‍و]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ع‍ی‍س‍ون‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ زراع‍ت‌، دف‍ت‍ر گ‍ن‍دم‌، ب‍رن‍ج‌ و ح‍ب‍وب‍ات‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۵۳۸ ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-06-7857-0
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Rice in Egypt. 2002‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌ []۵۳۷
‏موضوع : ب‍رن‍ج‌ -- م‍ص‍ر
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍س‍ون‍د، ح‍م‍ی‍درض‍ا، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ زراع‍ت‌، دف‍ت‍ر گ‍ن‍دم‌، ب‍رن‍ج‌ و ح‍ب‍وب‍ات‌
‏رده بندی کنگره : SB۱۹۱‭/ب‌۴ک‌۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۶۳۳/۱۸۰۹۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۴۵۹۴
 
9

‏سرشناسه : م‍ص‍ر. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ص‍ر/ [گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۴۶ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۲۰س‌م‌
‏شابک : ‎964-6757-84-7
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- م‍ص‍ر
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : KRM۳۵۰۰‭/آ۲۸ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۳۴۳/۹۶۲۰۹۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۱۳۹۶
 
10

‏سرشناسه : م‍ص‍ر. ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍ی‍ا1ی‌ درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ش‍ی‍ح‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍رور دان‍ش‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: س‍ل‍س‍ال‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۷۱
‏شابک : ‎964-93079-4-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-93079-4-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ص‍ر -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍ح‍ا، اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز، ‎Shiha, Ibrahim Abd al-Aziz‬
‏شناسه افزوده : دان‍ش‌، س‍رور، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : KRM۲۰۶۴،/۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۴۲/۶۲۰۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۸۱۶
 
11


‏سرشناسه : ب‍ارب‍ارن‌، ژرژ، - ۱۹۶۵
‎Barbarin, Georges‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍م‍ای‌ اب‍وال‍ه‍ول‌ ب‍زرگ‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ورج‌ ب‍ارب‍ارن‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍لا ال‍م‍ع‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ال‍م‍ع‍ی‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۹ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-91849-0-2‬ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91849-0-2‬ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎L enigme du Grand Sphinx‬.
‏موضوع : اه‍رام‌ -- م‍ص‍ر
‏موضوع : م‍ص‍ر -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ال‍م‍ع‍ی‌، ش‍ه‍لا، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DT۶۳‭/ب‌۲م‌۶ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۹۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۲۸۰
 

12
 
 

‏سرشناسه : جعفری‌ولدانی، اصغر، ۱۳۳۰-
‏عنوان و نام پديدآور : ایران و مصر: چالش‌ها و فرصت‌ها/اصغر جعفری‌ولدانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مرز فکر، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۷ ص.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۲۶-۲۳۷ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- مصر.
‏موضوع : مصر -- روابط خارجی -- ایران.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۹/م۷‏‫‬‭ج۷ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۷/۵۵۰۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۷‎۴‎۵‎۱‎
 
View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
فهرست كتاب هاي مالی
فهرست كتاب هاي قاره آفريقا
فهرست كتاب های گینه کوناکری
فهرست كتاب هاي آفريقاي جنوبي
فهرست كتاب هاي اتيوپي
فهرست كتاب هاي اريتره
فهرست كتاب هاي الجزاير
فهرست كتاب هاي بوركينافاسو
فهرست كتاب هاي تانزانيا
فهرست كتاب هاي زامبيا
فهرست كتاب هاي زيمبابوه
فهرست كتاب هاي سومالي
فهرست كتاب هاي كنيا
فهرست كتاب هاي گابن
فهرست كتاب هاي لسوتو
فهرست كتاب هاي مراكش
فهرست کتاب های مصر
فهرست كتاب هاي موزامبيك
فهرست كتاب هاي ناميبيا
فهرست كتاب هاي نيجريه