نظامی        0  698 reads

 

 انواع شاخه هاي نظامي
ارتش،‌ نيروي دريايي، نيروي هوايي، گارد رياست جمهوري

تعداد نيروهاي نظامي

استعداد بالقوه 1,034,006  نفر و استعداد بالفعل1,852,534  نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران