سیاست        0  759 reads

<p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:
embed" _mce_style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">
<font color="#0000FF" face="Tahoma"><b>1) حکومت<br>
<br>
</b></font>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
نوع</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
حكومت</span><br>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">نظامي</span><span dir="LTR" lang="FA">
<br>
<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
سيستم</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
حكومتي (قوه هاي كشور)<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
قوه مجريه</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">شامل
رئيس</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
جمهور(رئيس حكومت)، نخست وزير</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
قوه قانون گذاري</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">يك
مجلس</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
قانونگذاري<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
قوه قضائيه‌</span><span dir="LTR" style="font-family:
Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">يك
مجموعه</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
مستقل<br>
<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
احزاب</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
مهم و رهبران آنها<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;">
&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">PDG-RDA</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
(حاج اسماعيل محمد</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
قاسم حسين</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">UPN</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">ممدو
بويه باري</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">PUP</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">لانسانا
كونته</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">&nbsp;
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">PPG</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">چالز
پاسكال تولنو</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">RPG</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">آلفا
كونده</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
UFDG</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">مامدو</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
باه</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">UFR</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">سيديا
توره</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">UPG</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">جان</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
ماري دوره</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،‌</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">UPR
</span>
<span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">عثمان
باه</span><span dir="LTR"><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="fa">(</span>
<br>
<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
گروه</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
هاي فشار مهم و رهبران آنها<br>
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
كنفدراسيون ملي كارگري</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
گينه(رابياتو سارا ديالو)،‌‌‌ اتحاديه كارگران گينه(دكتر ابرهيم فوفانا</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
SLECG</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">دكتر
لواس بمبا سوما</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">،</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
</span>
<span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">
CNOSCG </span>
<span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">(</span><span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">بن
سكو سيلا</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">)</span><span dir="LTR">
<br>
<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
عضويت</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma;color:blue" _mce_style="font-family: Tahoma; color: blue;" lang="AR-SA">
در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
شوراي آفريقا، حوزه درياي كارئيب و</span><span dir="LTR" style="font-family:
Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
اقيانوس آرام، گروه بانك آفريقايي توسعه،اتحاديه آفريقا، اكواس، سازمان غذا و
كشاورزي،گروه 77، بانك بين المللي بازسازي و توسعه، سازمان بين المللي</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
هوانوردي غيرنظامي، شوراي بين المللي حمل و نقل پاك، مؤسسه مديران خبره،انجمن بين
المللي توسعه،</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family: Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="FA">
بانك اسلامي توسعه،&nbsp; </span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
صندوق بين</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
المللي توسعه كشاورزي، همكاري بين المللي مالي، فدراسيون بين المللي هلال</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
احمر و جوامع صليب سرخ، سازمان بين المللي كار، صندوق بين المللي پول، سازمان بين
المللي دريانوردي، پليس بين المللي، كميته بين المللي</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المجالس، مؤسسه استاندارد</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
جهاني، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره‌اي، اتحاديه بين المللي</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
ارتباطات از راه دور، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه‌هاي كارگري، آژانس</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه، جنبش عدم تعهد، سازمان ممانعت از</span><span dir="LTR" style="font-family:
Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
سلاح‌هاي شيميايي، ملل متحد، كنفرانس</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
ملل متحد براي بازرگاني و توسعه، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد، كميسارياي
عالي پناهندگان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، مأموريت ملل متحد در سودان،
عمليات ملل متحد در ساحل عاج، سازمان جهاني</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
گردشگري ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان جهاني مصرف، فدراسيون جهاني</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
اتحاديه‌هاي كارگري، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت فكري، سازمان جهاني
هواشناسي، سازمان تجارت جهاني<br>
<br>
<br>
</span><font color="#0000FF" face="Tahoma"><b>2) س&#1740;ستم اجرا&#1740;&#1740;<br>
<br>
</b></font>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
در جمهور&#1740; گ&#1740;نه رئ&#1740;س جمهور هم رئ&#1740;س حکومت است و هم رئ&#1740;س دولت. او همچن&#1740;ن مسئول&#1740;ت
ن&#1740;روها&#1740; نظام&#1740; کشور را ن&#1740;ز به عهده دارد</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">.<br>
</span>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
رئ&#1740;س جمهور با را&#1740; مردم برا&#1740; دوره‌ا&#1740; هفت ساله انتخاب م&#1740;‌شود و محدود&#1740;ت&#1740; در انتخاب
مجدد او وجود ندارد. رئ&#1740;س جمهور نخست وز&#1740;ر را مشخص م&#1740;‌کند</span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;">.<br>
<br>
<br>
</span><font color="#0000FF" face="Tahoma"><b>3) س&#1740;ستم قانون گذار&#1740;<br>
<br>
</b></font>
<span style="font-family:Tahoma" _mce_style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">
مجلس مل&#1740; ا&#1740;ن کشور 114 کرس&#1740; دارد که نما&#1740;ندگان آن با تلف&#1740;ق&#1740; از را&#1740; مستق&#1740;م مردم و
ل&#1740;ست‌ها&#1740; حزب&#1740; مشخص م&#1740;‌شوند</span>.<br>
<br>
<font color="#0000FF" face="Tahoma"><b><br>
4) شخص&#1740;ت‌ها</b></font></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" _mce_style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;<body>

<p align="center">
<img border="0" src="http://www.afran.ir/uploads/picito/2065959773_.jpg" width="223" height="174"></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><font face="Tahoma"><font color="#0000FF">&#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;</font><br>
&quot;&#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;&quot; (Alpha Condé)&#1548; &#1605;&#1578;&#1608;&#1604;&#1583; &#1780; &#1605;&#1575;&#1585;&#1587; &#1777;&#1785;&#1779;&#1784; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (1317&#1607;.&#1588;)&#1548; &#1583;&#1585; &#1588;&#1607;&#1585; &#1576;&#1608;&#1705;&#1607; &#1608;
&#1575;&#1589;&#1575;&#1604;&#1578;&#1575;&#1611; &#1575;&#1586; &#1606;&#1688;&#1575;&#1583; &#1602;&#1608;&#1605; &#1605;&#1575;&#1604;&#1740;&#1606;&#1705;&#1607;&#1548; &#1585;&#1574;&#1740;&#1587;&#8204;&#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585; &#1608;&#1602;&#1578; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1575;&#1586; &#1583;&#1587;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585; &#1778;&#1776;&#1777;&#1776; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (89&#1607;.&#1588;)
&#1578;&#1575; &#1705;&#1606;&#1608;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;.<br>
<br>
&#1608;&#1740; &#1583;&#1585; &#1587;&#1606; &#1777;&#1781; &#1587;&#1575;&#1604;&#1711;&#1740; &#1580;&#1607;&#1578; &#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604; &#1576;&#1607; &#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1607; &#1585;&#1601;&#1578; &#1608; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1711;&#1584;&#1585;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606; &#1583;&#1608;&#1585;&#1607; &#1583;&#1576;&#1740;&#1585;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;
&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1587;&#1608;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1588;&#1583;. &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1662;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606; &#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604;&#1575;&#1578; &#1583;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1587;&#1608;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1605;&#1608;&#1601;&#1602; &#1576;&#1607;
&#1705;&#1587;&#1576; &#1583;&#1705;&#1578;&#1585;&#1575;&#1740; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1575;&#1586; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1705;&#1583;&#1607; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1662;&#1575;&#1585;&#1740;&#1587; &#1588;&#1583;. &#1662;&#1587; &#1575;&#1586;&#1711;&#1584;&#1585;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606; &#1782; &#1587;&#1575;&#1604; &#1583;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1705;&#1583;&#1607; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1608;
&#1593;&#1604;&#1608;&#1605; &#1575;&#1602;&#1578;&#1589;&#1575;&#1583;&#1740; &#1662;&#1575;&#1585;&#1740;&#1587; &#1576;&#1607; &#1583;&#1585;&#1580;&#1607; &#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1587;&#1608;&#1585;&#1740; &#1608; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1583;&#1740; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1585;&#1587;&#1740;&#1583; &#1608; &#1587;&#1662;&#1587; &#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1605;&#1583;&#1585;&#1587;&#1607; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740;
&#1575;&#1585;&#1578;&#1576;&#1575;&#1591;&#1575;&#1578; &#1588;&#1583;.<br>
<br>
&#1608;&#1740; &#1607;&#1605;&#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1587;&#1606;&#1583;&#1740;&#1705;&#1575;&#1740; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1605;&#1604;&#1740; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1607; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604;&#1740;&#1578; &#1605;&#1740;&#8204;&#1606;&#1605;&#1608;&#1583; &#1608; &#1575;&#1606;&#1580;&#1605;&#1606; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608;&#1740;&#1575;&#1606;
&#1711;&#1740;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1740; &#1608; &#1575;&#1578;&#1581;&#1575;&#1583;&#1740;&#1607; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608;&#1740;&#1575;&#1606; &#1570;&#1601;&#1585;&#1740;&#1602;&#1575;&#1740; &#1587;&#1740;&#1575;&#1607; &#1583;&#1585; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1607; &#1585;&#1575; &#1578;&#1575;&#1587;&#1740;&#1587; &#1608; &#1585;&#1607;&#1576;&#1585;&#1740; &#1606;&#1605;&#1608;&#1583;.<br>
<br>
&#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1575;&#1586; &#1575;&#1576;&#1578;&#1583;&#1575;&#1740; &#1580;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740; &#1576;&#1575; &#1587;&#1740;&#1575;&#1587;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1740; &#1581;&#1705;&#1608;&#1605;&#1578;&#1607;&#1575;&#1740; &#1581;&#1575;&#1705;&#1605; &#1583;&#1585; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601; &#1576;&#1608;&#1583;. &#1575;&#1608; &#1576;&#1607; &#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606;
&#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601; &#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1582;&#1740; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1588;&#1606;&#1575;&#1582;&#1578;&#1607; &#1605;&#1740;&#8204;&#1588;&#1608;&#1583;. &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1777;&#1785;&#1783;&#1776; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (49&#1607;.&#1588;) &#1608; &#1583;&#1585; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1585;&#1740;&#1575;&#1587;&#1578;
&#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585;&#1740; &quot;&#1575;&#1581;&#1605;&#1583; &#1587;&#1705;&#1608;&#1578;&#1608;&#1585;&#1607;&quot; &#1608;&#1740; &#1576;&#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1594;&#1740;&#1575;&#1576;&#1740; &#1576;&#1607; &#1605;&#1585;&#1711; &#1605;&#1581;&#1705;&#1608;&#1605; &#1588;&#1583; &#1608; &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1605;&#1585; &#1576;&#1575;&#1593;&#1579; &#1588;&#1583; &#1605;&#1583;&#1578;&#1740; &#1575;&#1586;
&#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1582;&#1608;&#1583; &#1583;&#1608;&#1585; &#1576;&#1605;&#1575;&#1606;&#1583;.<br>
<br>
&#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1605;&#1585;&#1711; &#1575;&#1581;&#1605;&#1583; &#1587;&#1705;&#1608;&#1578;&#1608;&#1585;&#1607; &#1608; &#1576;&#1607; &#1602;&#1583;&#1585;&#1578; &#1585;&#1587;&#1740;&#1583;&#1606; &#1688;&#1606;&#1585;&#1575;&#1604; &quot;&#1604;&#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606;&#1575; &#1705;&#1606;&#1578;&#1607;&quot; &#1583;&#1585; &#1705;&#1608;&#1583;&#1578;&#1575;&#1740; &#1777;&#1785;&#1784;&#1780;
&#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (63&#1607;.&#1588;)&#1548; &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607; &#1705;&#1607; &#1585;&#1602;&#1740;&#1576; &#1580;&#1583;&#1740; &#1604;&#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606;&#1575; &#1705;&#1606;&#1578;&#1607; &#1576;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575;&#1585;&#1605;&#1740;&#8204;&#1585;&#1601;&#1578;&#1548; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1777;&#1785;&#1785;&#1779;
&#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1606;&#1575;&#1605;&#1586;&#1583; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1585;&#1740;&#1575;&#1587;&#1578; &#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585;&#1740; &#1606;&#1605;&#1608;&#1583;. &#1608;&#1740; &#1583;&#1585; &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; (&#1705;&#1607; &#1576;&#1607; &#1711;&#1601;&#1578;&#1607;
&#1606;&#1575;&#1592;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578;&#1740; &#1662;&#1585; &#1578;&#1602;&#1604;&#1576; &#1576;&#1608;&#1583;) &#1588;&#1705;&#1587;&#1578; &#1582;&#1608;&#1585;&#1583;.<br>
<br>
&#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1777;&#1785;&#1785;&#1784; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1605;&#1580;&#1583;&#1583;&#1575;&#1611; &#1606;&#1575;&#1605;&#1586;&#1583; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1585;&#1740;&#1575;&#1587;&#1578; &#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585;&#1740; &#1588;&#1583; &#1608;&#1604;&#1740; &#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1586; &#1662;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606;
&#1585;&#1575;&#1740;&#8204;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1576;&#1607; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1585;&#1607;&#1576;&#1585;&#1575;&#1606; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601;&#1740;&#1606; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1740;&#1585; &#1608; &#1576;&#1607; &#1586;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1582;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583; &#1608; &#1604;&#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606;&#1575;
&#1705;&#1606;&#1578;&#1607; &#1605;&#1580;&#1583;&#1583;&#1575;&#1611; &#1662;&#1740;&#1585;&#1608;&#1586; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1740; &#1588;&#1583;. &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607; &#1576;&#1740;&#1588; &#1575;&#1586; &#1778;&#1776; &#1605;&#1575;&#1607; &#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1586; &#1576;&#1585;&#1711;&#1586;&#1575;&#1585;&#1740;
&#1583;&#1575;&#1583;&#1711;&#1575;&#1607; &#1586;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606;&#1740; &#1576;&#1608;&#1583; &#1608; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1778;&#1776;&#1776;&#1776; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (79&#1607;.&#1588;) &#1576;&#1607; &#1580;&#1585;&#1605; &#1575;&#1582;&#1578;&#1604;&#1575;&#1604; &#1583;&#1585; &#1575;&#1605;&#1606;&#1740;&#1578; &#1605;&#1604;&#1740; &#1576;&#1607;
&#1578;&#1581;&#1605;&#1604; &#1781; &#1587;&#1575;&#1604; &#1581;&#1576;&#1587; &#1605;&#1581;&#1705;&#1608;&#1605; &#1588;&#1583;. &#1601;&#1588;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1608; &#1605;&#1740;&#1575;&#1606;&#1580;&#1740;&#1711;&#1585; &#1740;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1587;&#1574;&#1608;&#1604;&#1740;&#1606; &#1583;&#1608;&#1604;&#1578;&#1607;&#1575;&#1740; &#1594;&#1585;&#1576;&#1740;
&#1607;&#1605;&#1670;&#1608;&#1606; &#1688;&#1575;&#1705; &#1588;&#1740;&#1585;&#1575;&#1705; &#1608; &#1605;&#1575;&#1583;&#1604;&#1740;&#1606; &#1570;&#1604;&#1576;&#1585;&#1575;&#1740;&#1578; &#1608; &#1587;&#1575;&#1586;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1576;&#1575;&#1593;&#1579; &#1588;&#1583; &#1608;&#1740; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1778;&#1776;&#1776;&#1777;
&#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (80&#1607;.&#1588;) &#1608; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578; &#1605;&#1580;&#1605;&#1608;&#1593;&#1575;&#1611; &#1778;&#1784; &#1605;&#1575;&#1607; &#1575;&#1586; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1575;&#1586; &#1586;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1570;&#1586;&#1575;&#1583; &#1711;&#1585;&#1583;&#1583;.
&#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1570;&#1586;&#1575;&#1583;&#1740; &#1608;&#1740; &#1576;&#1607; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1607; &#1576;&#1575;&#1586;&#1711;&#1588;&#1578; &#1608; &#1576;&#1607; &#1575;&#1583;&#1575;&#1605;&#1607; &#1578;&#1583;&#1585;&#1740;&#1587; &#1583;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1587;&#1608;&#1585;&#1576;&#1608;&#1606; &#1583;&#1585; &#1705;&#1606;&#1575;&#1585;
&#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1740; &#1605;&#1588;&#1594;&#1608;&#1604; &#1588;&#1583;.<br>
<br>
&#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1605;&#1585;&#1711; &#1688;&#1606;&#1585;&#1575;&#1604; &#1604;&#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606;&#1575; &#1705;&#1606;&#1578;&#1607; &#1705;&#1575;&#1662;&#1740;&#1578;&#1575;&#1606; &quot;&#1605;&#1608;&#1587;&#1740; &#1583;&#1575;&#1583;&#1740;&#1587; &#1705;&#1575;&#1605;&#1575;&#1585;&#1575;&quot; &#1583;&#1585; &#1740;&#1705; &#1705;&#1608;&#1583;&#1578;&#1575;&#1740; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606;
&#1582;&#1608;&#1606;&#1585;&#1740;&#1586;&#1740; &#1583;&#1585; &#1583;&#1587;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585; &#1778;&#1776;&#1776;&#1784; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (87&#1607;.&#1588;) &#1602;&#1583;&#1585;&#1578; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;. &#1575;&#1608;&#1575;&#1582;&#1585; &#1587;&#1662;&#1578;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585; &#1778;&#1776;&#1776;&#1785;
&#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (88&#1607;.&#1588;) &#1578;&#1592;&#1575;&#1607;&#1585;&#1575;&#1578; &#1570;&#1585;&#1575;&#1605; &#1607;&#1608;&#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601;&#1740;&#1606; &#1583;&#1585; &#1705;&#1608;&#1606;&#1575;&#1705;&#1585;&#1740; &#1576;&#1607; &#1588;&#1583;&#1578; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591; &#1606;&#1740;&#1585;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740;
&#1575;&#1605;&#1606;&#1740;&#1578;&#1740; &#1608; &#1662;&#1604;&#1740;&#1587; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1587;&#1585;&#1705;&#1608;&#1576; &#1588;&#1583;. &#1575;&#1740;&#1606; &#1581;&#1575;&#1583;&#1579;&#1607; &#1582;&#1608;&#1606;&#1740;&#1606; &#1582;&#1588;&#1605; &#1608; &#1575;&#1593;&#1578;&#1585;&#1575;&#1590; &#1711;&#1587;&#1578;&#1585;&#1583;&#1607; &#1580;&#1575;&#1605;&#1593;&#1607;
&#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1585;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1582;&#1578;. &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1607; &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1608; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601;&#1740;&#1606; &#1575;&#1740;&#1606; &#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1576;&#1608;&#1583; &#1578;&#1589;&#1605;&#1740;&#1605; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578; &#1583;&#1585; &#1580;&#1607;&#1578;
&#1582;&#1575;&#1585;&#1580; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1602;&#1583;&#1585;&#1578; &#1575;&#1586; &#1583;&#1587;&#1578; &#1606;&#1592;&#1575;&#1605;&#1740;&#1575;&#1606; &#1608; &#1583;&#1585; &#1605;&#1587;&#1740;&#1585; &#1583;&#1605;&#1705;&#1585;&#1575;&#1587;&#1740; &#1711;&#1575;&#1605; &#1576;&#1585;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;.<br>
<br>
&#1583;&#1575;&#1583;&#1740;&#1587; &#1705;&#1575;&#1605;&#1575;&#1585;&#1575; &#1779; &#1583;&#1587;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585; &#1778;&#1776;&#1776;&#1785; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (88&#1607;.&#1588;) &#1576;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578; &#1740;&#1705;&#1740; &#1575;&#1586; &#1606;&#1592;&#1575;&#1605;&#1740;&#1575;&#1606; &#1606;&#1586;&#1583;&#1740;&#1705; &#1582;&#1608;&#1583; &#1576;&#1607; &#1606;&#1575;&#1605;
&quot;&#1575;&#1576;&#1608;&#1576;&#1705;&#1585; &#1587;&#1740;&#1583;&#1740;&#1705;&#1740; &#1580;&#1575;&#1705;&#1740;&#1578;&#1607;&quot;&#1548; &#1605;&#1593;&#1585;&#1608;&#1601; &#1576;&#1607; «&#1578;&#1608;&#1605;&#1576;&#1575;» &#1575;&#1586; &#1606;&#1575;&#1581;&#1740;&#1607; &#1587;&#1585; &#1607;&#1583;&#1601; &#1711;&#1604;&#1608;&#1604;&#1607; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578; &#1608; &#1576;&#1607;
&#1588;&#1583;&#1578; &#1586;&#1582;&#1605;&#1740; &#1588;&#1583;.<br>
<br>
&#1688;&#1606;&#1585;&#1575;&#1604; &quot;&#1587;&#1705;&#1608;&#1576;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1575;&#1578;&#1607;&quot;&#1548; &#1705;&#1601;&#1740;&#1604; &#1585;&#1740;&#1575;&#1587;&#1578; &#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585;&#1740; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1575;&#1586; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1587;&#1608;&#1602;&#1589;&#1583; &#1606;&#1575;&#1601;&#1585;&#1580;&#1575;&#1605; &#1576;&#1607; &#1605;&#1608;&#1587;&#1740; &#1583;&#1575;&#1583;&#1740;&#1587;
&#1705;&#1575;&#1605;&#1575;&#1585;&#1575;&#1548; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1607; &#1575;&#1605;&#1608;&#1585; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1583;&#1587;&#1578; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;.<br>
<br>
&#1607;&#1740;&#1574;&#1578; &#1606;&#1592;&#1575;&#1605;&#1740; &#1581;&#1575;&#1705;&#1605; &#1576;&#1585; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1705;&#1608;&#1606;&#1575;&#1705;&#1585;&#1740; &#1705;&#1607; &#1578;&#1581;&#1578; &#1601;&#1588;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1583;&#1740;&#1583; &#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1608; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601;&#1740;&#1606; &#1583;&#1575;&#1582;&#1604;&#1740;
&#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1585;&#1575;&#1605; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1575;&#1608;&#1590;&#1575;&#1593; &#1583;&#1585; &#1583;&#1575;&#1582;&#1604; &#1608; &#1705;&#1575;&#1607;&#1588; &#1601;&#1588;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575; &#1608; &#1575;&#1593;&#1578;&#1585;&#1575;&#1590;&#1575;&#1578; &#1576;&#1740;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1740; &#1602;&#1576;&#1608;&#1604;
&#1705;&#1585;&#1583; &#1705;&#1607; &#1578;&#1575; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1576;&#1585;&#1711;&#1586;&#1575;&#1585;&#1740; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1587;&#1585;&#1575;&#1587;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1575;&#1740;&#1606; &#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1576;&#1575; &#1607;&#1605;&#1705;&#1575;&#1585;&#1740; &#1580;&#1606;&#1575;&#1581; &#1605;&#1582;&#1575;&#1604;&#1601; &#1575;&#1605;&#1608;&#1585;
&#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1585;&#1575; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1607; &#1705;&#1606;&#1583; &#1576;&#1607; &#1607;&#1605;&#1740;&#1606; &#1605;&#1606;&#1592;&#1608;&#1585; &#1581;&#1705;&#1608;&#1605;&#1578; &#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604;&#1740; &#1578;&#1588;&#1705;&#1740;&#1604; &#1588;&#1583;.<br>
<br>
&#1583;&#1585; &#1778;&#1783; &#1688;&#1608;&#1574;&#1606; &#1778;&#1776;&#1777;&#1776; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (89&#1607;.&#1588;) &#1575;&#1608;&#1604;&#1740;&#1606; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1570;&#1586;&#1575;&#1583; &#1608; &#1583;&#1605;&#1705;&#1585;&#1575;&#1578;&#1740;&#1705; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1575;&#1586; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606;
&#1575;&#1587;&#1578;&#1602;&#1604;&#1575;&#1604; &#1575;&#1740;&#1606; &#1705;&#1588;&#1608;&#1585; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1604; &#1777;&#1785;&#1781;&#1784; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; (37&#1607;.&#1588;) &#1576;&#1585;&#1711;&#1586;&#1575;&#1585; &#1588;&#1583; &#1608; &#1576;&#1575; &#1578;&#1608;&#1580;&#1607; &#1576;&#1607; &#1578;&#1593;&#1583;&#1583; &#1606;&#1575;&#1605;&#1586;&#1583;&#1607;&#1575;&#1548;
&#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1576;&#1607; &#1583;&#1608;&#1585; &#1583;&#1608;&#1605; &#1705;&#1588;&#1740;&#1583;&#1607; &#1588;&#1583;. &#1587;&#1585; &#1575;&#1606;&#1580;&#1575;&#1605; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1783; &#1606;&#1608;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585; &#1778;&#1776;&#1777;&#1776; &#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740;
(89&#1607;.&#1588;) &#1662;&#1585;&#1601;&#1608;&#1587;&#1608;&#1585; &#1570;&#1604;&#1601;&#1575; &#1705;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1575;&#1608;&#1604;&#1740;&#1606; &#1585;&#1574;&#1740;&#1587; &#1580;&#1605;&#1607;&#1608;&#1585; &#1711;&#1740;&#1606;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1576;&#1607; &#1662;&#1740;&#1585;&#1608;&#1586;&#1740;
&#1585;&#1587;&#1740;&#1583; &#1608; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576;&#1575;&#1578; &#1587;&#1575;&#1604; 2015&#1605;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1740; &#1606;&#1740;&#1586; &#1576;&#1575; &#1705;&#1587;&#1576; 58&#1583;&#1585;&#1589;&#1583; &#1570;&#1585;&#1575; &#1605;&#1580;&#1583;&#1583;&#1575; &#1583;&#1585; &#1587;&#1605;&#1578; &#1582;&#1608;&#1583; &#1575;&#1576;&#1602;&#1575;
&#1588;&#1583;.</font></p>

</body></p>

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران