نظامي        0  1041 reads

گابن، تعدادی اندک نظامی حرفه ای داشته و نیز دارای 8000 پرسنل، شامل ارتش، نيروي دريايي گامبيا، نیروی هوایی، ژاندارمری و پلیس ملی می باشد. این نیروها ویژه دفاع از کشور بوده و برای اقدامات تهاجمی آموزش ندیده اند. تعداد 1500 نیروی کاملاً مجهز و تعلیم دیده گارد ریاست جمهوری، مسئولیت حفظ امنیت رئیس جمهور را بر عهده دارند. همچنین، فرانسه حدود هزار نیروی نظامی خود را در گابن مستقر کرده‌است که اغلب آن ها هنوز در لیبرویل حضور دارند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري گابن در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران