جمهوري موريس در يك نگاه        0  780 reads

جمهوري موريس

Republic of Mauritius

پرچمنشاناستقلال
12 مارس 1968

تدوین قانون اساسی
12 مارس 1968

میزان با سوادی
83 درصد

دین
مسیحی

واحد پول
موریسی
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري موريس در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست