جغرافيا        0  882 reads

1) جغرافیای طبیعی

جزیره کوهستانی موریس در اقیانوس هند و در 500 مایلی مشرق جزیره ماداگاسکار قرار گرفته، ذخایر معدنی قابل توجهی ندارد. اقتصادش تقریباً وابسته به شکر است که 90 درصد صادراتش را تشکیل می دهد، چای و ملاس، صنعت توریسم از منابع درآمد است. جزیره موریس در سده 1600 موطن و مرکز مرغ بدون پرواز دودو DODOO بود. موریس جزیره ای است آتشفشانی این سرزمین شامل چندین جزیره کوچکتر می شود. در جزیره موریس دشتی قرار دارد که هرچه به سوی مرکز می رود بلندتر و تبدیل به ناحیه فلاتی می شود.

آب و هوا
شبه گرمسیری تفاوت فراوانی میان زمستان و تابستان وجود دارد. معمولاً مرطوب، بیشتر ریزش باران در تابستان از نیرو ماههای دلپذیر سپتامبر تا نوامبر است. مقدار ریزش باران از 1000 میلی متر در ساحل تا 5000 میلی متر در فلات مرکزی است. هر چند ساحل غربی 875 میلی متر ریزش باران دارد. موریس در کمربند گرد باد و تندباد قرار گرفته، فصل وزش باد از نوامبر تا آوریل است. اما به ندرت توفانهای سخت بر می خیزند. پورت لوئیس در ژانویه 22.8 و در جولای 27.2 درجه صدبخشی گرما و سالانه 1000 میلی متر باران دارد.


2) جغرافیای انسانی

جمعیت کشور
1.283.415 (تخمین 2010)

میزان باسوادی
 84.4%

امید به زندگی
در مردان 70.53 و در زنان 77.65 سال
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري موريس در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست