تاريخ        0  725 reads

بر سر تصرف این سرزمین میان فرانسه و انگلستان زد و خوردهائی در گرفت. و سرانجام به موجب پیمان 1814 موریس به چنگ انگلستان افتاد و تا سال 1903 این حاکمیت برقرار بود و ازین تاریخ از موریتوس و سیشل یک کولونی تشکیل دادند. در دوازدهم مارس 1968 موریتوس مستقل گردید. کارگران بسیار از هند برای کار در مزارع نیشکر به این سرزمین آورده شد و در نتیجه اکثریت وسیعی از مردم این سامان هندی نژاد هستند. سیاهان به زبان فرانسه تکلم و از مذهب کاتولیک رومی پیروی می کنند. در یازدهم ژوئن 1982 حزب کارگر حکومت «سی ووسوگور رامگولام» را که از تاریخ استقلال کشور بر این سرزمین حکومت می کرد ساقط نمود زیرا 62 کرسی پارلمان به دست آورد. و جزیره «دیه گوگارسیا» به ایالات متحده آمریکا برای ایجاد تأسیسات نیروی دریائی سپرده شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري موريس در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست