نظامي        0  575 reads

انواع شاخه هاي نظامي

نيروي مسلح ليبريا
ارتش، نيروي هوايي و دريايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 1.164.164 نفر و استعداد بالفعل 553.661 نفر

خدمت سربازی اجباری
ندارد

زمانی که کشور توسط دولت انتقالی اداره می شد، نیروی مرکب از ۸۰۰۰ سرباز «جامعهٔ اقتصادی کشورهای غرب افریقا» (اکواس) از آن حمایت می کردند. در حالی که مجموع نیروی دو گروه شورشی ۱۱۰۰۰ نفر بودند.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري ليبريا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران
نظامي