جغرافیا        0  4019 reads

1) جغرافيای طبیعی

جمهوری فدرال نیجریه کشوری در غرب آفریقا دارای مساحت نيجريه 923768 كيلومتر مربع است كه 910768 كيلومتر مربع آن خشكي است.

بلاياي طبيعي
خشكسالي هاي نوبه اي و سيل مهم‌ترين بلاياي طبيعي اين كشور است.

آب و هوا
نيجريه در جنوب آب و هواي استوايي و مرطوب و درجه حرارت متوسط 32 سانتی گراد داشته و در مركز گرمسيري و در شمال خشك و و نیمۀ استوائی و كم آب با دارد.
به طور کلی، در بلندی ها ریزش باران خیلی متفاوت است. اما هرچه از ساحل به داخل کشور می رویم مقدار ریزش باران کاهش می یابد. بیشترین باران از آوریل تا اکتبر میبارد.

 

 

عوارض زمين
زمين هاي پست جنوبي در هم آميخته با تپه هاي مركزي و دشت و كوهستان هاي جنوب شرقي و جلگه هاي شمالي از عوارض اين سرزمين است.

كوه ها
چاپال وادي بلندترين كوه نيجريه است.
مرز نيجريه با کامرون در حدود 500 مايل (804 کيلومتر) توسط آن کشور کوهستاني هم مرز است. بخش شمالي ارتفاعات، از گروه هايي كوهستان مانند، متشکل از چند تپه، با نقاط مرتفع، در حدود 3600 فوت ارتفاع (1097 متر ) كه كوههاي آن. به سمت جنوب، عبارتند از کوه هاي ماندرا، فلات هاي رشته به رشته. بخش مرکزي منطقه مرزي متشکل از ارتفاعات اداماوا ، و سلسله كوههايي به دنبال رشته کوه هاي فلات ايران است و بين سطوح بالادر ‌بنو رودخانه دره و رودخانه دره دونگا قرار گرفته است كه رشته كوههاي اين منطقه عبارتند از کوه هاي الانتيكا در امتداد مرز، و در غرب به منطقه دشت هايي پايين تر و با فواصل مشخص از يكديگر، كه شامل کوه هاي شبشي است.
بلندترين نقطه در اين کشور، چاپي وادي ، در ارتفاع 7936 فوت (2419 متر)، در اين تپه ها واقع شده است كه از جنوب غربي در ارتفاعات اداماوا نهفته است .
در قسمتي ديگر از نيجريه،ارتفاعات بامندا ، به ارتفاع 4000فوت (1219 متر) قرار دارد. کوههاي گوتل‌ در امتداد مرز جنوب شرقي با کامرون. خودنمايي مي كند.

درياچه ها و رودخانه ها
دره ها و رودخانه هاي بنو در نيجر، كه از ميانه كشور و از غرب تا شرق اين كشور كشيده شده است.دره رودخانه نيجر، از مرز با كشور بنين در غرب شروع مي شود و از بخش شرقي مرز با كامرون آغاز مي گردد وامتداد دارد .
در نزديكي لوكوجا در مركز كشور، دو رود خانه به يكديگر مي پيوندند و جريان آن دو رودخانه كه در اين نقطه يكي شده اند، به سمت جنوب تا خليج گينه مي رود. رودخانه نيجر قدري از 1800مايل ( 2896كيلومتر ) را در نيجريه به اندازه تقريبي 730 مايل ( 1175كيلومتر ) مي پيمايد.
بنو، كه از كامرون سر چشمه مي گيرد، با طولي در حدود 495 مايل ( 796كيلومتر ) به باتلاق و محل تلاقي اش با رود نيجر امتداد دارد. مهم ترين رودي كه در بيرون از اين سيستم وجود دارد، رود كراس ريور، در منطقه جنوب شرقي قرار دارد. كراس ريور از جنوب كامرون سرچشمه مي گيرد و به نيجريه از طريق بلندي هاي شرقي نيجريه وارد مي وشد. اين مسير يك مسير عمده و با اهميتي براي تجارت برده بوده است. از ميان دشتهاي پهناور در جنوب و غرب نيجريه، در خليج گينه چند رود مستقيما جريان دارد و يا از حاشيه مردابهاي منطقه عبور مي كنند . در شمال، از جوس پلاتو رودخانه هايي منشعب مي شوند كه در جهت و سوي درياچه چاد جريان مي يابند. و يا به درون سيستم نيجر – بنو شامل رودخانه هاي سوكوتو، كاندو، ريما، كومادوگو، يوبه، و گون گولا مي ريزند.
در گوشه شمال شرقي نيجريه، بخشي از درياچه چاد درون مرزهاي نيجريه وجود دارد. درياچه چاد، به طور متناوب در دشتهاي مسطح در سمت نيجريه پيشروي دارد و فواصل بسيار قابل توجهي را احاطه نموده است. در بين ماه هاي دسامبر و ژانويه، وسعت درياچه شايد به بيش از ده هزار مايل مربع ( 85000كيلومتر مربع ) بالغ گردد. به هر شكل، غير از ماههاي گفته شده در بالا، اين درياچه شايد به عمقي كمتر از 4تا 6 فوت ( 1.2 تا 5متر ) كاهش يابد، يعني بيش از نصف عمق ماههاي ياد شده دسامبر تا ژانويه.
در دورترين بخش غربي كشور، درياچه كاي نيجي واقع است كه در سال 1968 بوسيله احداث سد روي رودخانه نيجر شكل يافته است. درياچه كاي نيجي، به مثابه يك منبع توليد نيروي هيدروالكتريك و پروژه نامبري رودخانه اي توسعه پيدا كرده است. درياچه مذكور، به خودي خود، در حدود 85 مايل ( 137 كيلومتر ) در يك قسمتي از دره - رودخانه نيجر، از كاي نيجي تا يك نقطه اي در پشت يل وا گسترش يافته و داراي پهنايي از 9 تا 15 مايل ( 14تا24 كيلومتر ) است .اين درياچه در حداكثر سطح خود، يك ناحيه اي را درحدود 480 مايل مربع ( 1243كيلومتر مربع ) مي پوشاند.
طولاني ترين رود اين كشور رود نيجر است با درازاي 2600مايل ( 4184كيلومتر ) درون خاك نيجريه. و 730 مايل ( 1175كيلومتر ).

جنگل ها و درختستان ها
14.8 درصد كل مساحت نيجريه جنگلي است و 12 مايل دريايي درياي سرزميني دارد.
بارش هاي استوايي در يك كمربند استوايي به طول 80 مايل ( 130 كيلومتر عرض) از طريق منطقه جنوبي كشور، پوشش درختي درختاني مانند ماهون آفريقايي، ايروكول را در اين ناحيه پديد اورده است.
گردوي آفريقايي، و اوبه چه در اين منطقه ارتفاعي بيش از 200 فوت 0 60 متر ) دارند. اين جنگل ها، را مي توانيد در زمينهاي بلند ومرتفع اوبودو ، و تپه هاي اوبان در شرق و دشتهاي ايالتهاي غربي كشور مشاهده نماييد، جنگلهايي كه هيكل و قواره و مشخصه هاي فيزيكي آنها، غالبا، بواسطه پوشش سبزينه هاي متنوع پوشانده شده است. بخشهاي مركزي و غربي در ايالتهاي ميانه غربي كشور، باشيبي ملايم، و ارتفاع هايي اكثرا زير 400فوت ( 122متر )، نواحي جنگلي انبوه و گسترده اي از منابع محافظت شده را شامل مي گردند.
وراي كمربند استوا به سمت شمال، مي توانيد درختان بلند زمستاني برگريز چمني، را با قامتهايي نحيف و مشخصه هاي درختان گرمسيري ضعيف، بيابيد.

اقيانوس و درياها
نيجريه در سمت غرب خود خليج گينه را در اقيانوس اطلس با خليج كوچك بنين، دارد. و هم چنين در جهت جنوب شرق خليج كوچك بيافرا را شامل مي شود.
جزيره هاي عمده با دارا بودن خاك محكم و قابل اتكا درون دلتاي نيجر، با جمعيتي انبوه از ساكنين اشغال گرديده است، و لاگوس درون يك گروهي از جزاير در منتهي اليه غربي لاگوس لاگون واقع است.

ساحل و كنار ه هاي دريا
زمين باتلاقي و پايين دستي در اين كشور بخشي از ساحل نيجر است كه شامل كمربند ساحلي كشيده شده از درون خليج گينه در آفريقاي غربي است كه با عرض حدود 20 مايل (32 كيلومتر، و يا كمي بيشتر) امتداد دارد.
لبه بيروني ناحيه ساحلي كشور، شامل آبهاي شني است و به عنوان سواحل نزديك نيجريه به منطقه لجنزار در دلتاي نيجر، تغيير شكل ميدهد. پشت لايه بيروني اين منطقه آبرفتي و نيز نهر هاي مردابي ، با اندازه هاي متنوع در قواره هاي مختلف، عموما موازي با ساحل، يك آبراهه دائمي از مرز نيجريه با بنين در غرب به سمت شاخه هاي منشعب شده از دلتاي نيجر، در غرب، شكل گرفته است. درست بر عكس نواحي ساحل غربي، مردابهايي در طول جغرافيايي منطقه مورد بحث، به طور كامل، در سمت شرق دلتاي نيجر اصلا نمي بينيد.

دلتاي نيجر
يكي از مشخصه هاي مهم سواحل آفريقاي غربي، دلتاي نيجر است كه از خليج گينه و از ساحل جنوبي نيجريه سرچشمه مي گيرد. اين برآمدگي از مواد رسوبي، كه رسوبات رودخانه نيجر است، تشكيل شده است.اين دلتا يك ناحيه اي در حدود ده هزار مايل مربع ( 25900كيلومترمربع ) را مي پوشاند.
آب نيجر از طريق اين دلتا در يك سلسله از مناطق قبيله نشين جريان دارد. براي اهداف و مقاصد ناوبري و كشتيراني، از دو رودخانه بسيار مهم به نامهاي فوركادوس و نان استفاده مي شود .
لبه بيروني دلتاي نيجر، با شن و برامدگي هاي چين دار تماس دارد و در عرض از يك شعاي در حدود 10 مايل و يا مقداري بيش از 46 كيلومتر تغيير مسافت و عرض دارد. در پشت اين برامدگي هاي لبه چين دار دردلتاي نيجر، منطقه باتلاقي در حدود 4000مايل مربع ( 10360كيلومترمربع ) را پوشانده است و، كمي دورتر از اين منطقه، داخل يك ناحيه اي وسيع، اب تازه را مي توان پيدا كرد. دلتاي نيجر، مكاني است كه ذخيره هاي بزرگي از گاز طبيعي را در بر دارد. درجه حرارت و آب و هوا از اب وهواي استوايي در جنوب، گرمسيري در مركز، تا خشك و بياباني در شمال، با درجه حرارت ميانه روز كه از 100درجه فارنهايت ( 38 درجه سانتيگراد ) تجاوز مي كند، ولي به تناوب در شب سرد مي شود، و به دماي زير 54 درجه فارنهايت و يا 12 درجه سانتيگراد تنزل مي يابد، تغيير مي كند. در دشت پلاتو، درجه حرارت معمولا در حد متوسط قرار دارد. در نزديكي ساحل،‌درجه حرارت، بندرت از 90 درجه فارنهايت و يا 32درجه سانتيگراد تجاوز مي كند. و لي رطوبت در آن منطقه بالاست و هوا در شبها داغ است. بارش باران در انجا در دو فصل جداگانه ديده مي شود : يك فصل باراني و خيس از اوريل تا اكتبر، با هوايي عموما در جه حرارت هاي پايين، و يك هواي فصل خشك از ماه نوامبر تا مارس با هوايي داغ. در طول ساحل، بارش سالانه باران از حدود 70 اينچ ( 180 سانتيمتر ) در غرب، تا حدود 170 اينچ ( 420 سانتيمتر ) در بخشهاي معيني از شرق نوسان دارد. در منطقه مركزي نيجريه، اين ميزان بارش ساليانه، به حدود 50 اينچ ( 130 ساتيمتر ) در اكثر مناطق نيجريه كاهش مي يابد و اين ميزان، فقط در حد 20 اينچ ( 50 سانتيمتر 9 در بيشتر نقاط شمالي گزارش مي شود.


2) جغرافیای انسانی


جمعيت
160 ميليون نفر

نرخ رشد جمعيت
2.379%

میانگین سنی جمعیت
18.7 سال

امید به زندگی برای زنان
۴۸٫۵1

امید به زندگی برای مردان
۴۷٫۱۵ سال

بيماري هاي شايع
اسهال در اثر مسموميت آب و فراورد هاي غذايي، هپاتيت A، تب تيفوئيد، مالاريا، ایدز

درصد ابتلا به بیماری ایدز

۵٫۴ درصد


3) جغرافیای سیاسی


نیجریه از مجموعه ۳۶ ایالت و یک منطقه حکومت فدرال مرکزی تشکیل شده‌است. که عبارتند از:
آبيا، آداماوا، آكوا ايبوم، آنامبرا، بوچي، بايلسا، بنو، بورنو، رايور، دلتا، ابوني، ادو، اكيتي، انوگو، گومبي، ايمو، جيگاوا، كادونا، كانو، كاتسينا، كببي، كوجي، كوارا، لاگوس، ناساراوا، نيجر، اوگون، اوندو، اوسون، ايو، پلاتو، رايور، سوكوتو، تارابا، يوبه، زام فارا

 

 

شهرهای مهم
ابوجا، لاگوس، جوس، پورت هاركوت، ايبادان و كادنا شهرهاي عمده آن هستند.

کشورهای همسایه
نيجريه با بنين 773،‌ با كامرون 1690، با چاد 87 و با نيجر 1497 كيلومتر مرز مشترك دارد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
نیجریه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران