نظامی        0  1382 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دريايي ، زميني و هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 52471124نفر و استعداد بالفعل 28913720 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
نیجریه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران