نظامی        0  859 reads

New Page 2

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي امنيت و دفاع ساحل عاج: ارتش، نيروي هوايي و دريايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 7.266.073 نفر و استعداد بالفعل 3.885.042 نفر
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
ساحل عاج در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
نظامی
روابط با ایران