نظامی        0  1197 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دفاعي بوتسوانا (شامل نيروي هوايي)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد
بالقوه 712.291 نفر و استعداد بالفعل 272.367 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بوتسوانا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران