نظامی
Category : بوتسوانا

 انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دفاعي بوتسوانا (شامل نيروي هوايي)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد
بالقوه 712.291 نفر و استعداد بالفعل 272.367 نفر