روابط با ایران        0  1850 reads

1) تاريخچه روابط

تا پيش از انقلاب اسلامي ميان دو كشور ايران و اين كشور رابطه‌اي وجود نداشت .
در سال 1370 براي اولين بار در چهارچوب مذاكرات براي برقراري ارتباط ميان دوكشور هيئتي سياسي از ايران به گابرون پايتخت اين كشور سفر كردند.
 پس از تغيير راي بوتسوانا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از مثبت، عليه جمهوري اسلامي ايران به ممتنع، هيئت دولت پس از دريافت مكتوب پيشنهاد برقراري روابط ديپلماتيك بين ايران و جمهوري بوتسوانا-توسط وزارت امور خارجه - آنرا در تيرماه 1380 به تصويب رساند .


2) روابط سياسي

كشور بوتسوانا متعاقب ملاقات هاي انجام شده با هيئت اعزامي راي خود را از ممتنع به منفي به نفع جمهوري اسلامي ايران در قطعنامه حقوق بشر تغيير داد.


3) روابط اقتصادي

طي سال هاي 70 – 80 و 81 نمايشگاه هايي از سوي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برگزار گرديد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بوتسوانا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران