نظامی        0  954 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
نيروهاي مسلح جمهوري دموكراتيك كنگو: ارتش، نيروي دريايي، نيروي هوايي كنگو (2006)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 11365610 نفر (تخمين سال 2005) و استعداد بالفعل 6464223 نفر (تخمين سال 2005)

ميزان بودجه نظامي
 132 ميليون دلار (2008)
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
کنگو دموکراتیک در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران