نظامي        0  1010 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروهاي مسلح انقلابي FARP ؛ نيروي زميني و گارد ساحلي ( شامل نيروي هوايي وابسته به نيروي دريايي)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 171951نفر و استعداد بالفعل 139276نفر

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كيپ ورد در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي