تاريخ        0  1104 reads

تا سال 1456 که این جزایر کشف گردید خالی از سکنه بود. در سال 1495 جزو امپراتوری پرتغال اعلام گشت. ساکنان جدید بمقیاس وسیعی مخلوط پرتغالی و آفریقائی بودند. در سالهای اخیر بواسطه انبار کردن نفت و گازولین برای فروش و تحویل به کشتی ها و هواپیما ها از رونق فراوانی برخودار شده است.
تاریخ جزایر کیپ ورده را دیاگوگومز در 1460 کشف کرد. نخستین نوکوچان در 1462 وارد این سرزمین گشتند. در 1587 زیر فرمان فرماندار پرتغال در آمده و اداره میگردید. این کولونی یکی از ایالت های ماوراء بحار پرتغال در 11 ژوئن 1951 گشت.
در دسامبر 1974 پرتغال اداره جزایر کیپ ورده را به حکومت سنتی زیر فرمان نماینده عالی پرتغالی منتقل کرد. کیپ ورده در 5 جولای 1975 استقلال کامل خود را به دست آورد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كيپ ورد در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي