نظامي        0  811 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دريايي ، هوايي و زميني

تعداد نيروهاي نظامي

استعداد بالقوه
6986713 نفر

استعداد بالفعل
3781367 نفر

کل نیروهای مسلح (۱۹۹۱)
 ۷٫۷۰۰

شبه نظامی (۱۹۹۱)
 ۴٫۰۰۰

خدمت سربازی
 ندارد

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كامرون در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران