نظامی        0  681 reads

 انواع شاخه هاي نظامي

گارد ملي ( نيروي زميني و گارد ساحلي (نيروي دريايي ( و نيروي هوايي)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد
بالقوه 214486 نفر و استعداد بالفعل 115722 نفر

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه استوایی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی