فرهنگ        0  1195 reads

1) فرهنگ عمومی

زبان

زبان رسمی گینهٔ استوایی، اسپانیایی است، در کنار اسپانیایی، انگلیسی نیز رایج است.

قبايل

گینه استوایی داراي 6 قبيله مهم است كه عبارتند از؛ فانگ، بوبي، آنوبونس، اندوئه، كومبه، بوجباس،

۸۳ ٪ از نژاد گینهٔ استوایی را قبایل فانگ و ۱۰ ٪ را بوبیان تشکیل می‌دهند.

ارتباطات 

 تعداد فرودگاه هاي مهم
 
4 فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه

10000 اشتراك تلفن ثابت و 96900 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
 
8000 نفر - gq.


2) ادیان و مذاهب

۸۰ ٪ مردم گینهٔ استوایی، کاتولیک، ۴ ٪ مسلمان و ۳ ٪ سایر مسیحیان هستند.


3) رسانه های گروهی

 ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني

ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 0، اف ام 3 و 5 موج كوتاه

ايستگاه هاي تلويزيوني؛ يك ايستگاه

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه استوایی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی