نظامی        0  1431 reads

 انواع شاخه هاي نظامي

ارتش ملي چاد، نيروي هوايي چاد،ژاندارمري (2007)

تعداد نيروهاي نظامي

استعداد بالقوه 3.157.090 نفر و استعداد بالفعل 1.644.488 نفر (2005)

ميزان بودجه نظامي
31 ميليون دلار (2002)

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
چاد در یک نگاه
جغرافیا
فرهنگ
تاریخ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران