نظامی        0  1033 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
ارتش، نيروي دريايي، نيروي هوايي، فرماندهي
پدافند هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد
بالقوه 36.031.464 نفر و استعداد بالفعل30.479.912  نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مصر در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران