نظامی        0  1376 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دفاعي خلق اوگاندا، ارتش (شامل واحد دريايي)، نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 9868478 نفر و استعداد بالفعل 5669943 نفر

ميزان بودجه نظامي
237ميليون دلار (2008)

خدمت سربازی اجباری
ندارد

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اوگاندا در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران