نظامی        0  920 reads

انواع شاخه هاي نظامي
ANP ارتش ملي رايگان (متشكل از نيروي زميني) ، MRAنيروي دريايي ملي الجزاير، QJJ نيروي هوايي، پدافند نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي

استعداد بالقوه 15959400 نفر و استعداد بالفعل 13301364 نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
الجزایر در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران