روابط با ایران        0  1765 reads

1) تاريخچه

تا پيش از انقلاب اسلامي ميان دو كشور ايران و اريتره رابطه‌اي وجود نداشت. لكن پس از انقلاب در راستاي سياسي حمايت از مظلومان جهان، ميان سران جمهوري اسلامي ايران و برخي جريانات آزاديبخش اريتره نظير جبهه آزاديبخش اريتره ديدارهاي متعددي روي داد.


2) روابط سياسي

سطح نمايندگي ايران در اريتره
پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران مبني بر ارتباط سياسي با اريتره، سفير جمهوري اسلامي ايران در آديس آبابا به عنوان سفير آكرديته در اسمره-پايتخت اريتره- معرفي شده است.

سطح نمايندگي اريتره در ايران
اين كشور در حال حاضر در ايران نمايندگي فعال ندارد . پيش از اين آزاديبخش اريتره براي مدت محدودي در ايران اقدام به بازگشايي دفتر نمود كه پس از بروز تحولات سياسي در مشي جنبش اين دفتر در ايران بسته شد .

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اریتره در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران