نظامی        0  933 reads

انواع شاخه هاي نظامي
ارتش، نيروي دريايي، نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 1.785.023 نفر و استعداد بالفعل1.117.979 نفر

ميزان بودجه نظامي
485ميليون دلار (2005)

کل نیروهای دفاع
60 هزار نفر (۱۹۹۱)

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اریتره در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران