نظامی        0  1173 reads

انواع شاخه هاي نظامي
 نيروي دريايي ، هوايي و پليس

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه .2227124.. نفر و استعداد بالفعل 1404754 نفر
 
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
توگو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران