روابط با ايران        0  863 reads

سطح نمايندگي كشور بوركينافاسو در ايران
مانسا اوانتانا سفیر آکردیته جمهوری بورکینافاسو در ايران

سطح نمايندگي ايران در كشور بوركينافاسو
آقاي مرتضی مرتضوی کاردار موقت كشورمان در كشور بوركينافاسو مي باشند

سطح نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در اين كشور در حد سفارت است و جمهوري اسلامي ايران در اين كشور کاردار موقت دارد.

نشاني و تلفن نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در بورکینافاسو

بورکینافاسو- اوگادوگا
تلفن ،  25360368 - 00226
فكس ، 25464819 - 00226
موبایل: 55410834 - 00226

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بورکینافاسو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران