تاریخ        0  1193 reads

این سرزمین در روزگاران پیشین جزو امپراطوری موسی (Mossi) بود، بنابه روایات ساکنان کنونی از تبار مردمی هستند که در قرن 13 و 14 وارد ولتای علیا گشته و در نبرد با همسایگان سخت ناتوان گردیدند تا اینکه از نیمه قرن نوزدهم اروپائیان برین ناحیه دست یافتند و در سال 1897 ميلادي تحت استعمار فرانسه قرار گرفت. در سال 1958 ولتای علیا خودمختاری و در پنجم اوت 1960 استقلال یافت.
نخستين رئيس جمهور اين كشور پس از استقلال در سال 1960 ميلادي مائوريك يامه اوگو نام داشت. در اين سال قانون اساسي مقدمات برگزاري انتخابات را در كشور فراهم آورد.مطابق قانون، انتخابات رياست جمهوري و پار لماني در كشور برگزار و طول دوره هر دو پنج سال بود. اما يامه اوگو پس از رسيدن به قدرت فعاليت تمامي احزاب را تعطيل نموده و تنها حزبي كه اجازه فعاليت داشت حزب خود او به نام UDV بود.
اما پس از يك سلسله ناآرامي در كشور "يامه " توسط نظاميان در سال 1966 ميلادي در يك كودتا از قدرت خلع گرديد. كودتاچيان قانون اساسي و مجلس ملي كشور را منحل نمودند. پس از يامه اوگو، كودتاچيان كلنل سانگوله لاميزانا را به عنوان رئيس اجرايي كشور و فرمانده نظاميان انتخاب نمودند.
نظاميان به مدت 4 سال در عرصه اجرايي كشور حضور داشتند تا در تاريخ 14 ژوئن سال 1970 ميلادي قانون اساسي جديد مورد تائيد قرار گرفته كه درطي آن يك دوره انتقالي چهار ساله براي مقدمات برگزاري انتخابات در كشور فراهم گرديد.
لاميزانا بدين ترتيب به عنوان رئيس جمهور نظامي مردمي امورات كشور را اداره مي نمود. اين قانون مورد انتقادات شديدي قرار گرفت تا اينكه در سال 1977 ميلادي قانون اساسي جديد مورد تاييد قرار گرفته و لاميزانا در انتخابات سال 1978 ميلادي مجدداً به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شد.
حكومت او با مشكلات اقتصادي مواجه گرديد تا اين كه در تاريخ 25 نوامبر سال 1980 ميلادي در يك كودتاي نظامي به رهبري كلنل سايه زربو او از قدرت خلع شد. زربو يك شوراي نظامي براي حل وفصل امور كشور ايجاد نموده و قانون اساسي سال 1977 ميلادي را معلق نمود.
او نيز در عرصه عمل با بسياري از مشكلات اقتصادي مواجه و دو سال بعد در تاريخ 7 نوامبر سال 1982 ميلادي توسط ژان باپتيسته اوادرائوگو از قدرت خلع گرديد. حزب باپتيسته موسوم به CSP فعاليت تمامي احزاب را ممنوع اعلام نموده تا زماني كه قانون اساسي جديد در كشور مورد تصويب قرار گيرد.
درگيري هاي سياسي در كشور مابين گروه هاي مختلف سياسي وجود داشت كه در يك طرف نخست وزير توماس سانكارا قرار داشت. او در ژانويه سال 1983 ميلادي به اين سمت انتخاب گرديده بود.درگيري هاي سياسي موجود در دولت توسط او سبب گرديد تا او دستگير گردد.
با تلاش هاي بلز كامپائوره او از زندان آزاد شده تا اين آزاد شدن او از زندان منجر به بروز كودتاي ديگري در كشور در تاريخ 4 آگوست سال 1983 ميلادي گردد. بعد از كودتا، سانكارا شورايي را به نام CNR تشكيل داد و خود او به عنوان رئيس جمهور انتخاب گرديد.
اين شورا تمامي امور اجرايي كشور را به صورت مخفيانه در دست داشت تا اين كه خود او در يك كودتاي نظامي توسط كامپائوره در سال 1987 ترور و به قتل رسيد. پس از او بلز كامپائوره روند اجرايي كشور را در دست گرفت.او از سال 1987 ميلادي تا كنون روند امور اجرايي كشور را در اختيار دارد. در انتخابات رياست جمهوري كه در سال 2010 ميلادي برگزار گرديد كامپائوره توانست با كسب 80% كل آراء به پيروزي دست يابد.
حزب سياسي او به نام كنگره دموكراسي و پيشرفت موسوم به CDP نام دارد. اين حزب از ائتلاف احزاب سياسي مختلفي تشكيل گرديده و از تاسيس آن در سال 1992 ميلادي تا كنون تمامي نخست وزيران بوركينافاسو عضو اين حزب سياسي مي باشند. اين حزب همچنين اكثريت كرسي هاي پارلمان را در دست دارد. در انتخابات پارلماني سال 2002 ميلادي اين حزب موفق به كسب 50% كل آراء شده و 55 كرسي پارلمان را از 111 كرسي در اختيار گرفت.
در انتخابات رياست جمهوري در سال 2005 ميلادي كانديداي اين حزب كامپائوره موفق به كسب 80% كل آراء گرديد. در انتخابات پارلماني سال 2007 ميلادي اين حزب تعداد كرسي هاي در اختيار خود را به عدد 73 نفر افزايش داد. انتخابات بعدي پارلماني در مي 2012 برگزار شد و انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال 2015ميلادي برگزار خواهد شد.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بورکینافاسو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران