نظامی        0  1193 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
 نيروي هوايي بوركينافاسو (FABF) و پليس ملي

ميزان بودجه نظامي
 1.5% از بودجه دولت (2010)


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بورکینافاسو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران