نظامي        0  1177 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي مسلح نيجريه (نيروهاي ارتش نيجريه "FAN"): ارتش و نيروي هوايي نيجر

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 4.585.396 نفر و استعداد بالفعل 2.606.432 نفر
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري نيجر در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران