سياست        0  1046 reads

<p dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma"><font color="#0000FF"><b>1)
حکومت<br>
</b></font><br>
<font color="#0000FF">سيستم حكومتي (قوه هاي كشور)<br>
</font><br>
<font color="#0000FF">قوه مجريه<br>
</font>&nbsp;رييس جمهور (رييس حكومت و فرمانده نيرو هاي مسلح)<span lang="fa">، </span>
نخست وزير (رييس دولت) <br>
<br>
<font color="#0000FF">قوه قانون گذاري<br>
</font>مجلس ملي با 147 عضو <br>
<br>
<font color="#0000FF">قوه قضائيه<br>
</font>دادگاه عالي <br>
<br>
در مال&#1740; قوا&#1740; اجرا&#1740;&#1740;، قانون‌گذار&#1740; و قضا&#1740;&#1740; از &#1740;کد&#1740;گر مجزا هستند. <br>
<br>
<font color="#0000FF">احزاب س&#1740;اس&#1740;<br>
</font>تکثر احزاب در قانون اساس&#1740; کشور مال&#1740; پ&#1740;ش ب&#1740;ن&#1740; شده‌<span lang="fa"> </span>
است. ب&#1740;ش از &#1783;&#1776; حزب ثبت شده در کشور وجود دارد؛ البته همه ا&#1740;ن احزاب فعال ن&#1740;ستند و
حدود &#1777;&#1781; حزب را م&#1740;‌توان فعال نام&#1740;د و باق&#1740; احزاب به هنگام انتخابات &#1740;ا برا&#1740;
برخوردار&#1740; از مزا&#1740;ا&#1740; احزاب تشک&#1740;ل شده‌اند و اصطلاحا آن‌ها از احزاب صور&#1740; م&#1740;‌نامند.<span lang="fa">
</span>از سال &#1777;&#1785;&#1785;&#1778; تا سال &#1778;&#1776;&#1776;&#1778; حزب آدما(ائتلاف دمکراس&#1740; مال&#1740;) اکثر&#1740;ت کرس&#1740;‌ها&#1740;
مجلس و شهردار&#1740;‌ها و ن&#1740;ز دولت را در اخت&#1740;ار داشت. <br>
<br>
<font color="#0000FF">احزاب مهم و رهبران آن ها<br>
</font>1. SADI - عمر ماريكو <br>
2. ADP - آمادو توره <br>
3. ADEMA - ديونكوندا ترائوره <br>
4. CNID - کم&#1740;ته مل&#1740; ابتکار دمکرات&#1740;ک به رهبر&#1740; مونتاگال که حزب مخالف و تندرو است<br>
5. PDP - ادريس ترائوره <br>
6. MPR - جنبش م&#1740;هن&#1740; برا&#1740; نوگرا&#1740;&#1740; به رهبر&#1740; شوگل ما&#1740;کا <br>
7. RPM - ابراهيم بوبكار كيتا <br>
8. UDD – موسي بالا <br>
9. URD - سومايلا كيسي <br>
<br>
<font color="#0000FF">گروه هاي فشار مهم و رهبران آن ها<br>
</font>ACD ،MPGK، MFUA <br>
<br>
<font color="#0000FF">عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي<br>
</font>شوراي آفريقا، حوزه درياي كارئيب و اقيانوس آرام،گروه بانك آفريقايي
توسعه،اتحاديه آفريقا،اتحاديه اقتصادي غرب آفريقا ، فائو ، گروه 77 ، آژانس انرژي
اتمي ، بانك بين المللي بازسازي و توسعه، سازمان بين المللي هوانوردي
غيرنظامي،شوراي بين المللي حمل و نقل پاك،مؤسسه مديران خبره،انجمن بين المللي
توسعه،صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، همكاري بين المللي مالي،فدراسيون بين المللي
هلال احمر و جوامع صليب سرخ،سازمان بين المللي كار،صندوق بين المللي پول،پليس بين
المللي،كميته بين المللي المپيك،سازمان بين المللي مهاجرت،اتحاديه بين المجالس،
سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره‌اي،اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور،
آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه، نم ،سازمان ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي، سازمان
ملل ، كنفرانس ملل متحد براي بازرگاني و توسعه،سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل
متحد،،سازمان توسعه صنعتي ملل متحد،سازمان جهاني گردشگري ملل متحد،اتحاديه جهاني
پست،سازمان جهاني مصرف،فدراسيون جهاني اتحاديه‌هاي كارگري،سازمان بهداشت
جهاني،سازمان جهاني مالكيت فكري،سازمان جهاني هواشناسي،سازمان تجارت جهاني
<font color="#0000FF"><b><br>
<br>
<br>
2) س&#1740;ستم اجرا&#1740;&#1740;<br>
</b></font><br>
قدرت اجرا&#1740;&#1740; به طور وس&#1740;ع در دست رئ&#1740;س جمهور ا&#1740;ن کشور است که برا&#1740; دوره‌ا&#1740; پنج ساله
با را&#1740; مردم انتخاب م&#1740;‌شود و هر شخص&#1740; تنها دو بار م&#1740;‌تواند رئ&#1740;س جمهور شود.<br>
رئ&#1740;س جمهور نخست وز&#1740;ر را در ا&#1740;ن کشور انتخاب م&#1740;‌کند و نخست وز&#1740;ر ر&#1740;است کاب&#1740;نه وزرا
را به عهده دارد. <br>
<br>
<br>
<font color="#0000FF"><b>3) س&#1740;ستم قانون گذار&#1740;<br>
</b></font><br>
تنها بخش قانون‌گذار&#1740; در مال&#1740; مجلس ا&#1740;ن کشور است که 147 کرس&#1740; دارد. سال&#1740; دو بار
تشک&#1740;ل جلسه م&#1740;‌دهد و قوان&#1740;ن&#1740; را که اعضا &#1740;ا دولت ارائه م&#1740;‌دهد بررس&#1740; و تصو&#1740;ب
م&#1740;‌کند.<br>
کشور مال&#1740; تنها دارا&#1740; &#1740;ک مجلس مل&#1740; است که در مرکز شهر باماکو در محله باگاداج&#1740; از
محلات قد&#1740;م&#1740; آن قرار دارد. نما&#1740;ندگان مجلس برا&#1740; پنج سال از طر&#1740;ق را&#1740; گ&#1740;ر&#1740; مستق&#1740;م و
عموم&#1740; انتخاب م&#1740;‌شوند. نما&#1740;ندگان مجلس از مصون&#1740;ت پارلمان&#1740; برخوردارند، اما با اجازه
کتب&#1740; مجلس م&#1740;‌توان &#1740;ک نما&#1740;نده را دستگ&#1740;ر و محاکمه نمود. مجلس با طرح است&#1740;ضاح
م&#1740;‌تواند دولت را مستعف&#1740; کند &#1740;ا اعتماد خود را از آن بردارد. مجلس مل&#1740; هر دو سال
دوبار نشست عاد&#1740; دارد. نشست‌ها&#1740; فوق العاده با تقاضا&#1740; اکثر&#1740;ت نما&#1740;ندگان و &#1740;ا با
تقاضا&#1740; نخست وز&#1740;ر برگزار م&#1740;‌شود. حضور در نشست‌ها&#1740; مجلس برا&#1740; عموم آزاد است.<br>
<br>
<font color="#0000FF"><b><br>
4) شخص&#1740;ت‌‌ها</b></font></font></p>
<p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p>
<p dir="rtl" align="center">
<img border="0" src="http://www.afran.ir/uploads/picito/1392288426_.jpg" width="229" height="168"></p>
<p dir="rtl" align="justify"><br>
<font face="Tahoma" color="#0000FF">ابراه&#1740;م بوبکر ک&#1740;تا</font><br>
<font face="Tahoma">&quot;ابراه&#1740;م بوبکر ک&#1740;تا&quot; (Ibrahim Boubacar Keïta)،&nbsp; متولد
&#1778;&#1785; ژانو&#1740;ه &#1777;&#1785;&#1780;&#1781;م&#1740;لاد&#1740; (23ه.ش)، رئ&#1740;س‌جمهور وقت مال&#1740;، نخست وز&#1740;ر مال&#1740; ب&#1740;ن سال‌ها&#1740;
&#1777;&#1785;&#1785;&#1780; م&#1740;لاد&#1740; (73ه.ش) تا &#1778;&#1776;&#1776;&#1776; م&#1740;لاد&#1740; (79ه.ش) و از سال &#1778;&#1776;&#1776;&#1778; م&#1740;لاد&#1740; (81ه.ش) رئ&#1740;س
پارلمان ا&#1740;ن کشور است.<br>
<br>
ک&#1740;تا در دانشگاه سوربون پار&#1740;س درس خوانده و در مال&#1740; ابتدا برا&#1740; صندوق توسعه اروپا
کار م&#1740;‌کرد. و&#1740; در انتخابات ر&#1740;است جمهور&#1740; سال &#1778;&#1776;&#1777;&#1779;م&#1740;لاد&#1740; (92ه.ش)، از حزب
&quot;راهپ&#1740;ما&#1740;&#1740; مال&#1740;&quot; و با شعار &quot;اول مال&#1740;&quot; شرکت کرد.<br>
<br>
رقبا&#1740; ک&#1740;تا، &quot;سوما&#1740;لا س&#1740;سه&quot; وز&#1740;ر دارا&#1740;&#1740; پ&#1740;ش&#1740;ن و رئ&#1740;س کم&#1740;س&#1740;ون اقتصاد&#1740; و پول&#1740; غرب
آفر&#1740;قا و &quot;سومانو ساکو&quot;، (نامزد حزب کنگره مل&#1740; همبستگ&#1740; آفر&#1740;قا) س&#1740;استمدار و کارشناس
اقتصاد&#1740; و نخست وز&#1740;ر مال&#1740; ب&#1740;ن سال‌ها&#1740; &#1777;&#1785;&#1785;&#1777; تا &#1777;&#1785;&#1785;&#1778; م&#1740;لاد&#1740; بودند که با کش&#1740;ده شدن
انتخابات به دور دوم، ک&#1740;تا توانست بر سوما&#1740;لا س&#1740;سه پ&#1740;روز شود.<br>
<br>
انتخابات ر&#1740;است جمهور&#1740; مال&#1740; پس از کودتا&#1740; نظام&#1740; و درگ&#1740;ر&#1740;‌ها&#1740; نظام&#1740; و با حما&#1740;ت
سازمان‌ها&#1740; غرب&#1740; برگزار شد. همچن&#1740;ن سازمان ملل اعلام کرد تخلف&#1740; در انتخابات گزارش
نشد.</font></p>

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري مالي در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران