تاريخ        0  763 reads

سرزمین مالی با اینکه سابقه تمدنی درخشان دو هزار ساله دارد، با این حال در پایان قرن نوزدهم فرانسه بر آن چنگ انداخت در 1904 یک کولونی و در1920 به نام سودان فرانسه و در 1946 قسمتی از اتحادیه فرانسه و در بیستم ژوئن 1960 مستقل و تحت نام جمهوری سودانی با جمهوری سنگال به صورت فدرال در آمد. اما در بیستم اوت 1960 سنگال ازین فدرال خارج گردید.
در دهه 1960 مالی ترقیات اقتصادی چندی یافت. در 1968 با چین کمونیست قراردادی بست تا در ساختن راه آهن از مالی تا گینه کمک کند و به این ترتیب مالی به دریا راه یافت. 
مالی با موریتانی، ساحل عاج، سنگال، داهومی (بنین) نیجر، ولتای علیا پیمان همکاری اقتصادی برای توسعه آفریقای غربی بسته است. مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا ش-ناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود.

برخی از مهمترین رویدادهای تاریخی مالی
• ۱۹۶۰، کسب استقلال به رهبری موجیبوکیتا که یک سوسیالیست ضد فرانسه بود.
• ۱۹۶۸، کودتای نظامی و حکومت تک حزبی به رهبری ژنرال ترائوره.
• ۱۹۸۵، جنگ شش روزه با بورکینافاسو.
• ۱۹۹۰، تظاهرات دموکراسی.
• ۱۹۹۱، ترائوره دستگیر می‌شود.
• ۱۹۹۲، انتخابات آزاد چند حزبی.
• ۲۰۱۲، ۳ فروردین ۱۳۹۱ کودتای نظامی و سرنگونی دولت 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري مالي در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران