روابط با ایران        0  773 reads

1) تاريخچه

ميان دو كشور ايران و سائوتومه تاكنون رابطه سياسي نبوده است ولي از سال 2007 مقامات سياسي و ديپلماتيك ايك كشور خواهان برقراري روابط سياسي هستند.


2)روابط اقتصادي

 اجراي چند پروژه برق رساني شركت برق فرآب در اين كشور


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سائوتومه و پرنسیپ در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
روابط با ایران