نظامی        0  719 reads

انواع شاخه هاي نظامی
نيروي زميني، نيروي هوايي، پلس، سرويس ملي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 4.379.427 نفر و استعداد بالفعل 1.997.030 نفر

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
زامبیا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران