فرهنگ        0  1055 reads

1) فرهنگ عمومی

نرخ باسوادي
81.6%

قبايل
مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ آفريكان(97%) و اروپايي(3% )

ارتباطات

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه

44000اشتراك تلفن ثابت و 250000 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
41600 نفر، SZ.


2) اديان و مذاهب

صهيونيست (40%)، آنجليكن، بهايي، متوديست، مومن و يهودي(همگي 30%) رومن كاتوليك(20%) و مسلمان(10% )


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ 3 موج كوتاه، AM 3, FM 2
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 7


4) گردشگری

دیدنی های سوازیلند عبارتند از منظره کوههای غربی چشمه اب گرم در مبابانه، شکارگاههای حفاظت شده.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سوازیلند در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی