فرهنگ
Category : سوازیلند

1) فرهنگ عمومی

نرخ باسوادي
81.6%

قبايل
مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ آفريكان(97%) و اروپايي(3% )

ارتباطات

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه

44000اشتراك تلفن ثابت و 250000 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
41600 نفر، SZ.


2) اديان و مذاهب

صهيونيست (40%)، آنجليكن، بهايي، متوديست، مومن و يهودي(همگي 30%) رومن كاتوليك(20%) و مسلمان(10% )


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ 3 موج كوتاه، AM 3, FM 2
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 7


4) گردشگری

دیدنی های سوازیلند عبارتند از منظره کوههای غربی چشمه اب گرم در مبابانه، شکارگاههای حفاظت شده.