نظامی        0  715 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروهاي دفاعي رواندا: ارتش، نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 3995685 نفر و استعداد بالفعل 2200467 نفر
ميزان بودجه نظامي: 50 ميليون دلار (2008)
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
رواندا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی