نظامی        0  754 reads

"ارتش مقاومت خدا" یك گروه تروریستی شبه نظامی است كه در اوگاندا و سودان جنوبی حضور داشته و از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشر به نقض گسترده حقوق بشر و حمله به مردم غیر نظامی متهم شده است.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سودان جنوبی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی