نظامی        0  1141 reads

نیروهای ارتش سودان طبق برآورد موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک قوی است. 104800 نظامی و 17500 شبه نظامی در این نهاد خدمت می کنند. قوای ارتش شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و قوای دفاعی مردمی است.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سودان در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران