سیاست        0  1349 reads

1) حکومت

در سودان رئیس‌جمهور قدرت را در دست دارد. از سال 1989 تا کنون البشیر، رئیس‌جمهور سودان است. او با کمک نیروهای نظامی به حکومت دست یافت.
اعضای کابینه و حاکمان 26 ایالت این کشور را شخص رئیس جمهور تعیین می‌کند. یکی از مهمترین مخالفان البشیر در سودان حسن الترابی، سخنگوی مجلس این کشور بود. در سال 1999درگیری‌هایی بین این دو نفر ایجاد شد و الترابی از پستش برکنار شد. این کار البشیر سبب شد مجلس دچار آشوب شود. البشیر قوانین خاص را در کشور وضع کرد. الترابی در سال 2001  به جرم اخلال در امنیت ملی دستگیر و زندانی شد.

عضویت سودان در سازمان های منطقه ای و بین المللی
سودان افزون بر سازمان کشورهای همبسته (UN)، در بانک عرب برای پیشرفت اقتصادی آفریقا (ABEDA)، صندوق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی عرب (AFESD)، اتحادیه عرب (AL)، صندوق پول اعراب (AMF)، اتحادیه اقتصادی آفریقای مرکزی (CAEU)، سازمان خواربار و کشاورزی کشورهای همبسته(FAO)، گروه ۷۷(G-۷۷)، آژانس جهانی انرژی اتمی (IAEA)، بانک جهانی بازسازی و پیشرفت وابسته به بانک جهانی (IBRD)، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ICAO)، جامعه جهانی توسعه (IDA)، بانک پیشرفت اسلامی (IDB)، صندوق جهانی پیشرفت کشاورزی (IFAD)، بنگاه پولی جهانی وابسته به بانک جهانی (IFC)، سازمان جهانی کار (ILO)، صندوق جهانی پول (IMF)، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، سازمان جهانی پلیس جنایی (INTERPOL)، کمیته جهانی المپیک (IOC)، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، جنبش عدم تعهد (NAM)، سازمان یکپارچگی آفریقا (OAU)، سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، کنفرانس صلح آفریقا (PCA)، کمیسیون سازمان کشورهای همبسته برای بازرگانی و پیشرفت (UNCTAD)، سازمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای همبسته (UNESCO)، کمیسیون حقوق بشر سازمان کشورهای همبسته (UNHCR)، سازمان پیشرفت صنعتی ملل متحد (UNIDO)، فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری (WFTU)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، و سازمان هواشناسی جهانی (WHO) عضویت دارد.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سودان در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران