نظامی        0  682 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
نيروي دفاع ملي: ارتش (شامل يگان دريايي و بال هوايي) (2006)

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 3333221 نفر و استعداد بالفعل 1888383 نفر

ميزان بودجه نظامي
 35 ميليون دلار

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بوروندی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی