اقتصاد        0  1454 reads

منابع طبيعي
الماس، اورانيوم، روي، طلا، مس، سرب، قلع، فلورايت، نمك، شيلات و پرندگان وحشي

توليد ناخالص داخلي
(GDP( 8.56 ميليارد

محصولات صادراتي
الماس، مس، طلا، روي، سرب، اورانيوم، نيكل، ماهي فشرده و چرم گوسفند

ميزان صادرات و كشور هاي هدف
2ميليارد و 919 ميليون دلار به آفريقاي جنوبي (33.4%) و آمريكا (4%)

محصولات وارداتي
خواروبار، سوخت و محصولات نفتي، ماشين آلات و تجهيزات و مواد شيميايي

ميزان واردات و كشور هاي مرجع
3ميليارد و 91 ميليون دلار از آفريقايي جنوبي (85.2%) و آمريكا

پول رايج بهمراه كد و شاخص
دلار ناميبيا و با نام اختصاري NAD و كد NAD
9.5 دلار ناميبيا معادل يك يورو در مي 2010

ميزان وام هاي خارجي
1 ميليارد و 3 ميليون دلار

ميزان كمك هاي دريافتي
160 ميليون دلار

درصد جمعيت زير خط فقر
50%

نرخ تورم
 10.3%

نرخ بيكاري
 5.2%


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري ناميبيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران