فرهنگ        0  736 reads

1) فرهنگ عمومی

بیشتر مردم این سامان در روستاهای قبیله ای به سر می برند و کشاورزی را به قدر نیاز خوراکشان انجام می دهند و بیشتر لسوتو چشم به کمک های خارجی دوخته است.

زبان
 زبان رسمی آن انگلیسی است اما سوتو، جنوب و زولو نیز ریاج هستند.

قبايل
مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ باسوتو، اروپايي، آسيايي و ساير نژاد ها و قبايل

نرخ باسوادي
 84.8%

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
 3  فرودگاه

راه آهن
یک راه آهن آنرا به شهرهای جنوب آفریقا متصل کرده است.

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
48000 اشتراك تلفن ثابت و 249800 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربرهاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
 51500 نفر، ls.

2) ادیان و مذاهب

80 درصد از مردم مسیحی و بقیه پیرو ادیان محلی هستند.

3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ يك موج كوتاه، AM 1, FM 2
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 1
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
لسوتو در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي