نظامی        0  920 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروهاي دفاع ملي (ZDF)، ارتش ملي، نيروي هوايي و پليس جمهوري

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 5.459.935 نفر و استعداد بالفعل 2.419.520 نفر

ميزان بودجه نظامي
3.8% توليد ناخالص داخلي
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
زیمبابوه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران