نظامی        0  807 reads

انواع شاخه هاي نظامي
نيروي زميني، دريايي، هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه 4905779 نفر و استعداد بالفعل 3200708 نفر (سال 2005)
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سنگال در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران