نظامی        0  695 reads

 انواع شاخه هاي نظامي
نيروي زميني ، تكاوري ، نيروي درياي ، نيروي هوايي

تعداد نيروهاي نظامي
استعداد بالقوه ..2597166. نفر و استعداد بالفعل 1501103... نفر

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بنین در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران